Handleiding

Procedures en administratieve vereisten voor het verkrijgen en/of wijzigen van een toelating voor een gewasbeschermingsmiddel

Een overzicht van documenten over de technische gegevensvereisten voor fysico-chemie, incl. informatie over de mogelijkheid tot extrapolatie van verpakkingsmaterialen, de FAO en WHO-specificaties en Europese guidance documenten over de validatie van analytische methoden.

De gegevensvereisten inzake residuen in of op behandelde producten, levensmiddelen en dierenvoeders

Hieronder vindt u de gids met de gegevensvereisten en de uit te voeren risico-evaluaties voor het gedeelte ecotoxicologie.

Deze gids geeft een overzicht van de vereisten voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen inzake verspreiding en gedrag in het milieu.

Gids voor de aanvrager van een toelating voor een gewasbeschermingsmiddel voor niet-professioneel (of amateurgebruik)

EU guidance document over de parallelhandel van gewasbeschermingsmiddelen

De gedetailleerde procedure voor de evaluatie van werkzame stoffen met België als Rapporterende lidstaat (RMS) of co-RMS

Het Erkenningscomité publiceert een lijst met veelgestelde vragen (FAQ) met betrekking tot de verplichting om een met gras begroeide bufferzone van 20 m te respecteren ten opzichte van oppervlaktewater voor percelen die worden behandeld met producten op basis van terbuthylazin.

In deze handleiding wordt de procedure voor de aanvraag van een GEP-erkenning en een machtiging voor de invoer en/of het gebruik van proefproducten voor onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden beschreven.

Toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen mogen pas worden verleend, indien mogelijke residuen in plantaardige en dierlijke producten ten gevolge van het aangevraagde gebruik van het gewasbeschermingsmiddel zijn afgedekt door wettelijk vastgelegde maximale residulimieten (EU MRL).

De procedure voor het aanvragen en vaststellen van een EU-MRL (incl. importtolerantie) wordt verduidelijkt in Guidance Document SANTE/2015/10595 dat werd opgesteld door de Europese Commissie.

De indiening en beoordeling van gegevens ter bevestiging van een EU-MRL na de MRL-herziening verloopt volgens min of meer dezelfde procedure zoals de aanvraag tot vaststellen of wijzigen van een EU-MRL (zie hierboven). Bijkomende toelichtingen zijn beschikbaar in Working Document SANTE/E4/VW 10235/2016 dat werd opgesteld door de Europese Commissie.

Het te gebruiken MRL-aanvraagformulier is hieronder terug te vinden.

Bijkomende praktische informatie en specifieke opmerkingen over de implementering van deze procedure in België zijn opgenomen in een apart document (zie pdf hieronder).

Praktische tips voor een correct gebruik en opslag van slakkenkorrels, zonder risico voor uw huisdieren

Checklist en procedure voor de classificatie en etikettering van gewasbeschermingsmiddelen onder de CLP Verordening (Verordening nr 1272/2008) in België

Richtlijnen voor de selectie en toepassing van de veiligheidsaanbevelingen (P-zinnen) voor gewasbeschermingsmiddelen in België (toegepast door het Erkenningscomité vanaf 1/04/2016). Hou er rekening mee dat andere P-zinnen door het Erkenningscomité toegekend kunnen worden indien dit nodig blijkt uit de risico-evaluatie van een product.

Parallelhandel maakt de omloop van toegelaten gewasbeschermingsmiddelen mogelijk binnen de Europese Unie. Een gewasbeschermingsmiddel toegelaten in een andere Europese lidstaat mag zo in België worden verhandeld wanneer het een vergunning voor parallelhandel heeft gekregen. Dit document heeft als doel om de eisen die van toepassing zijn op het in de handel brengen van de parallelinvoer samen te vatten en te verduidelijken.

Instructies voor het opstellen van de aanwijzingen voor de eerste hulp

Algemene en wettelijke kadering met voorbeelden van vermeldingen op borderline producten

Sommige gewasbeschermingsmiddelen zijn toegelaten op de Belgische markt voor één of meerdere gebruiken onder bescherming. In de praktijk worden verschillende types structuren gebruikt om een teelt te beschermen tegen zon, wind, hagel of lage temperatuur. Echter, niet alle structuren bedekken de teelt voldoende om te kunnen spreken van een teelt onder bescherming, zoals vermeld op de toelatingsakte van een gewasbeschermingsmiddel.

Hier kunnen de nationale vereisten per lidstaat geraadpleegd worden.

Naar aanleiding van de publicatie van het Europese richtsnoer betreffende emissies van gewasbeschermingsmiddelen in het milieu bij het toepassen in teelten onder bescherming (SANCO/12184/2014 – rev. 5.1 van 14 juli 2015), heeft het Erkenningscomité voor de bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik bepaald hoe dit richtsnoer zal worden toegepast in België. Voor de aanvrager van een toelating van gewasbeschermingsmiddelen wordt in het onderstaande document toegelicht hoe de risico-evaluatie voor het milieu dient uitgewerkt te worden in het aanvraagdossier.

Het basisrekenblad voor PEC-waarden. Andere rekenbladen (multiple application PEC calculator; first-order multiple application accumulation PEC) zijn te vinden op de website van het Chemicals Regulation Directorate (CRD) van het Verenigd Koninkrijk.

De gids hieronder beschrijft hoe de onze dienst comparative assessment en vervanging van bepaalde werkzame stoffen zal behandelen. Dit is een vereiste voor bepaalde gewasbeschermingsmiddelen onder de EU Verordening 1107/2009. Een aanvraagformulier is voorzien specifiek voor België in bijlage 2 om het indienen van informatie om de procedure van comparative assessment.

Deze gids over de dosisuitdrukking voor verticale teelten bevat alle nodige gegevens om de aanvragers van toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen toe te laten zelf een dosis per hectare haag te berekenen.

De Commissie heeft een gids opgesteld waarin de procedure beschreven wordt en waarin aangegeven wordt  onder welke vorm een dossier ingediend moet worden (formaat van de aanvraag, in te dienen documenten…). Deze gids kan worden geraadpleegd via de volgende link:

In dit document zijn de regels voor de toepassing van de Belgische aanpak beschreven voor de risicobeoordeling voor bijen. Het bevat een overzicht van het volgende:

  1. De studies met bijen (honingbijen, hommels en solitaire bijen) die moeten worden ingediend als onderdeel van een toelatingsdossier voor een gewasbeschermingsmiddel in België
  2. De guidance documenten die moeten worden toegepast bij de risicobeoordeling voor bijen bij de evaluatie van gewasbeschermingsmiddelen in België.

Toelatingen in sierplanten zijn vooral derdenuitbreidingen (door bv. onderzoeksstations), maar toelatingshouders zijn ook uitgenodigd om dergelijke uitbreidingen voor te stellen. Deze gids vat de belangrijke punten samen voor het opmaken van een aanvraag.

Een lijst van teelten die in België als kleine toepassingen worden beschouwd.

Hieronder vindt u een lijst van de instructies voor de her-erkenning van werkzame stoffen onder Verordening (EG) Nr 1107/2009 (zie ook instructies onder Richtlijn 91/414/EEG).

Nationale Belgische vereisten voor de toelating van een toevoegingsstof voor landbouwkundig gebruik

Nieuwe Europese technische en procedurele richtsnoeren treden in werking. Dit heeft gevolgen voor de aanvragen tot toelating voor gewasbeschermingsmiddelen en de dossiers voor de goedkeuring van werkzame stoffen op Europees niveau. Een overzicht van de recente richtsnoeren met hun datum van inwerkingtreding wordt gegeven in onderstaand document.

Tenzij anders vermeld in het document hieronder, zijn deze richtsnoeren beschikbaar op de website van DG Health and Food Safety.

Bepaalde gewasbeschermingsmiddelen hebben nadelige effecten op niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen/insecten (NTA) en niet-doelwitplanten (NTP) die zich buiten het behandelde veld bevinden. Voor deze producten moeten driftreducerende maatregelen (driftreducerende doppen, bufferzones, ...) worden gebruikt om de drift zoveel als nodig te beperken. Een belangrijke wijziging ten opzichte van de vorige brochure is het feit dat het driftreducerend materiaal voor de bescherming van NTA/NTP moet worden toegepast overheen het volledige perceel en niet enkel op alle randen van het perceel.

Deze lijst bevat de gewasbeschermingsmiddelen die in België toegelaten zijn en die in de biologische landbouw conform bijlage II van Verordening (EG) 889/2008 van de Commissie van 5 september 2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft, kunnen worden gebruikt.

Praktische gids voor de professionele gebruiker om het oppervlaktewater te beschermen bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Deze folder bevat informatie over het volgen van vormingsactiviteiten en de verlenging van uw fytolicentie.

Vakorganisaties, verkooppunten, e.a. kunnen gedrukte folders aanvragen via dit formulier.

Diploma's, getuigschriften en attesten die gelden voor een aanvraag van een fytolicentie.

Algemeen overzicht van de toegelaten activiteiten per fytolicentie.

Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en het Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Gewest betreffende de gegevens met betrekking tot de fytolicentie.

Om een ontheffing, toelating of certificaat te verkrijgen kan een online aanvraag ingediend worden, vergezeld van een dossier met de nodige informatie over het product. Meer informatie over de verschillende soorten aanvragen en de aan te leveren gegevens vindt u terug op de pagina’s 'Aanvraagprocedure tot ontheffing', 'Zuiveringsslib', ‘Wederzijdse erkenning’ en ‘Certificaten, gecertificeerde kopieën en vertalingen’.

Opgelet: om een volledige aanvraag te kunnen indienen dient u de webbrowser Firefox te gebruiken.

Er is een handleiding beschikbaar over de werking van de applicatie (zie pdf document onderaan). Hieronder vindt u een aantal opmerkingen en formulieren (onderaan te downloaden) die noodzakelijk zijn om te kunnen starten met de applicatie:

  • Om veiligheidsredenen moet elke gebruiker zich registreren voor het eerste gebruik van de applicatie. Het is mogelijk een nieuwe account te creëren via het toegangsscherm van de applicatie.
  • De eerste gebruiker van een onderneming moet vervolgens een toegangsaanvraag indienen per mail bij de dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Bemestingsproducten aan de hand van het formulier 'aanmaken van een lokale beheerder'. Deze persoon zal aangeduid worden als lokale beheerder binnen zijn bedrijf en kan vervolgens toegang geven tot de applicatie aan collega’s van zijn bedrijf. Het formulier 'wijziging van een lokale beheerder' moet eveneens per mail verstuurd worden indien dit geval zich voordoet.
  • Eenmaal de toegangsrechten verleend zijn kan elke gebruiker ontheffingen/toelatingen aanvragen en reeds afgeleverde ontheffingen/toelatingen beheren.
  • Een bedrijf kan een consultant aanduiden voor het indienen van de aanvragen voor zijn producten. De delegatie gebeurt ofwel via de applicatie ofwel door het versturen per mail van het formulier 'Delegatie naar een consultant' naar onze dienst.