Onze bevoegdheden

Binnen België zijn de bevoegdheden voor meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten, zuiveringsslib en aanverwante producten verdeeld over verschillende overheden:

 • Federale overheid
  • FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (VVVL), Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Bemestingsproducten
  • Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)
 • Gewestelijke overheden
  • Vlaams Gewest: Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
  • Waals Gewest: Service Public de Wallonie - Département du Sol et des Déchets
  • Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Brussels Instituut voor Milieubeheer

Hieronder worden de bevoegdheden per overheidsinstantie kort toegelicht.

Federale overheid – FOD VVVL, Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Bemestingsproducten

Onze dienst, de dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Bemestingsproducten van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL) is bevoegd voor het opstellen van productnormen voor meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten, zuiveringsslib en aanverwante producten. Deze dienst beoordeelt zowel de veiligheid van deze producten voor mensen, planten, dieren en de voedselketen als hun landbouwkundige waarde (werkzaamheid).

Binnen deze dienst is de cel Bemestingsproducten verantwoordelijk voor aanpassingen aan het koninklijk besluit van 28 januari 2013 (bijvoorbeeld opname van nieuwe producten in bijlage I), voor het verlenen van de ontheffingen voor producten die niet in bijlage I voorkomen en voor het verlenen van de toelatingen voor zuiveringsslib. De cel Bemestingsproducten vertegenwoordigt bovendien België op vergaderingen over de Europese productwetgeving voor meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en aanverwante producten.

Federale overheid – FAVV

De controle op de naleving van de productnormen valt onder de bevoegdheid van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Daarnaast is het FAVV ook bevoegd voor de erkenning, toelating en registratie van bedrijven en voor de erkenning van de laboratoria.

Gewestelijke overheden

De gewesten zijn bevoegd voor het beleid inzake afvalstoffen en milieubescherming.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen afvalstoffen gebruikt worden voor het vervaardigen van meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten of aanverwante producten. Dergelijke producten op basis van afvalstoffen zijn in België ook aan gewestelijke regelgeving onderworpen. Hetzelfde geldt voor zuiveringsslib. In deze gevallen is steeds de voorafgaande toestemming van het betrokken Gewest vereist. Het product moet daarvoor behoren tot een positieve lijst of gedekt zijn door een gebruikscertificaat, grondstofverklaring of keuringsattest.

De volgende instanties zijn bevoegd voor afvalstoffen:

Vlaams Gewest: OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij)
Waals Gewest: DSD (Département du Sol et des Déchets)
Brussels Hoofdstedelijk Gewest: BIM (Brussels Instituut voor Milieubeheer)

Met het oog op de bescherming van het milieu kunnen de gewestelijke overheden ook voorwaarden vaststellen voor het gebruik van meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten, zuiveringsslib en aanverwante producten. Het nitraatbeheer valt bijgevolg ook onder de gewestelijke bevoegdheid.