Handleidingen - Bemestingsproducten

Om EU-bemestingsproducten op de markt te kunnen brengen, moet er een conformiteitsbeoordeling worden uitgevoerd. Verordening 2019/1009 voorziet vier types conformiteitsbeoordeling:

 • Interne productiecontrole (module A)
 • EU-typeonderzoek door een derde partij (module B), gevolgd door interne productiecontrole (module C)
 • Kwaliteitsborging van het productieproces met beoordeling en toezicht door een derde partij (module D1)
 • Interne productiecontrole met producttests onder toezicht van een derde partij (module A1)

Voor module A1, module B + C en module D1 moet er een conformiteitsbeoordeling worden uitgevoerd door een conformiteitsbeoordelingsinstantie (de derde partij). De conformiteitsbeoordelingsinstantie is een instantie die conformiteitsbeoordelingsactiviteiten verricht, zoals testen, certificering en inspectie.

Een conformiteitsbeoordelingsinstantie die deze taken wenst uit te voeren, moet eerst worden geaccrediteerd door de nationale accreditatie-instantie, BELAC.

Vervolgens moet zij een verzoek om aanmelding indienen bij de dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Bemestingsproducten van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Deze dienst (de “aanmeldende autoriteit” voor België) zal de conformiteitsbeoordelingsinstantie vervolgens aanmelden bij de Europese Unie. Na deze aanmelding wordt de conformiteitsbeoordelingsinstantie als een "aangemelde instantie" beschouwd en kan zij starten met haar conformiteitsbeoordelingsactiviteiten.

De volledige aanmeldingsprocedure is hier te vinden. Een conformiteitsbeoordelingsinstantie moet dit document invullen om een verzoek om aanmelding in te dienen bij de dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Bemestingsproducten.

Het verzoek om aanmelding moet online worden ingediend. Het is raadzaam de toelichtingen te lezen alvorens in te loggen op de applicatie. In de applicatie is de te volgen weg voor het indienen van het verzoek om aanmelding als volgt:

 • Menu
 • Aanvraag voor meststof, bodemverbeterend middel, groeimedium, aanverwant product of slib
 • Certificaat voor een meststof, bodemverbeterend middel, teeltsubstraat of aanverwant product
 • Tab "Aanvraag" > Typeaanduiding = "verzoek om aanmelding”

Om een ontheffing, toelating of certificaat te verkrijgen kan een online aanvraag ingediend worden, vergezeld van een dossier met de nodige informatie over het product. Meer informatie over de verschillende soorten aanvragen en de aan te leveren gegevens vindt u terug op de pagina’s 'Aanvraagprocedure tot ontheffing', 'Zuiveringsslib', ‘Wederzijdse erkenning’ en ‘Certificaten, gecertificeerde kopieën en vertalingen’.

Opgelet: om een volledige aanvraag te kunnen indienen dient u de webbrowser Firefox te gebruiken.

Er is een handleiding beschikbaar over de werking van de applicatie (zie pdf document onderaan). Hieronder vindt u een aantal opmerkingen en formulieren (onderaan te downloaden) die noodzakelijk zijn om te kunnen starten met de applicatie:

 • Om veiligheidsredenen moet elke gebruiker zich registreren voor het eerste gebruik van de applicatie. Het is mogelijk een nieuwe account te creëren via het toegangsscherm van de applicatie.
 • De eerste gebruiker van een onderneming moet vervolgens een toegangsaanvraag indienen per mail bij de dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Bemestingsproducten aan de hand van het formulier 'aanmaken van een lokale beheerder'. Deze persoon zal aangeduid worden als lokale beheerder binnen zijn bedrijf en kan vervolgens toegang geven tot de applicatie aan collega’s van zijn bedrijf. Het formulier 'wijziging van een lokale beheerder' moet eveneens per mail verstuurd worden indien dit geval zich voordoet.
 • Eenmaal de toegangsrechten verleend zijn kan elke gebruiker ontheffingen/toelatingen aanvragen en reeds afgeleverde ontheffingen/toelatingen beheren.
 • Een bedrijf kan een consultant aanduiden voor het indienen van de aanvragen voor zijn producten. De delegatie gebeurt ofwel via de applicatie ofwel door het versturen per mail van het formulier 'Delegatie naar een consultant' naar onze dienst.