Handleidingen - Bemestingsproducten

Om EU-bemestingsproducten op de markt te kunnen brengen, moet er een conformiteitsbeoordeling worden uitgevoerd. Verordening 2019/1009 voorziet vier types conformiteitsbeoordeling:

  • Interne productiecontrole (module A)
  • EU-typeonderzoek door een derde partij (module B), gevolgd door interne productiecontrole (module C)
  • Kwaliteitsborging van het productieproces met beoordeling en toezicht door een derde partij (module D1)
  • Interne productiecontrole met producttests onder toezicht van een derde partij (module A1)

Voor module A1, module B + C en module D1 moet er een conformiteitsbeoordeling worden uitgevoerd door een conformiteitsbeoordelingsinstantie (de derde partij). De conformiteitsbeoordelingsinstantie is een instantie die conformiteitsbeoordelingsactiviteiten verricht, zoals testen, certificering en inspectie.

Een conformiteitsbeoordelingsinstantie die deze taken wenst uit te voeren, moet eerst worden geaccrediteerd door de nationale accreditatie-instantie, BELAC.

Vervolgens moet zij een verzoek om aanmelding indienen bij de dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Bemestingsproducten van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Deze dienst (de “aanmeldende autoriteit” voor België) zal de conformiteitsbeoordelingsinstantie vervolgens aanmelden bij de Europese Unie. Na deze aanmelding wordt de conformiteitsbeoordelingsinstantie als een "aangemelde instantie" beschouwd en kan zij starten met haar conformiteitsbeoordelingsactiviteiten.

De volledige aanmeldingsprocedure is hier te vinden. Een conformiteitsbeoordelingsinstantie moet dit document invullen om een verzoek om aanmelding in te dienen bij de dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Bemestingsproducten.

Het verzoek om aanmelding moet online worden ingediend. Het is raadzaam de toelichtingen te lezen alvorens in te loggen op de applicatie. In de applicatie is de te volgen weg voor het indienen van het verzoek om aanmelding als volgt:

  • Menu
  • Aanvraag voor meststof, bodemverbeterend middel, groeimedium, aanverwant product of slib
  • Certificaat voor een meststof, bodemverbeterend middel, teeltsubstraat of aanverwant product
  • Tab "Aanvraag" > Typeaanduiding = "verzoek om aanmelding”

Om een ontheffing, toelating of certificaat te verkrijgen kan een online aanvraag ingediend worden via PANAMA, vergezeld van een dossier met de nodige informatie over het product (kijkt hieronder voor de détail).

 

1) Voordat u een aanvraag indient, is het noodzakelijk om u te registreren: via het toegangsscherm van de applicatie.

2) De 1ste gebruiker van een onderneming moet vervolgens een toegangsaanvraag indienen per mail aan de hand van het hieronder formulier 'aanmaken van een lokale beheerder'.

=> Collega's moeten worden geregistreerd door de lokale beheerder (Eerste gebruiker) (gebruikersbeheer)

3 ) Eenmaal de toegangsrechten verleend zijn kan elke gebruiker ontheffingen/toelatingen aanvragen beheren. (Online aanvraag meststoffen - handleiding)
4) Het formulier 'wijziging van een lokale beheerder' moet eveneens per mail verstuurd worden indien dit geval zich voordoet.

5 )Een bedrijf kan een consultant aanduiden voor het indienen van de aanvragen voor zijn producten.

De delegatie gebeurt:

- ofwel via de PANAMA (6.2 - Online aanvraag meststoffen – handleiding)

- ofwel door het versturen per mail van het formulier 'Delegatie naar een consultant'

 

Meer informatie over de verschillende aanvraagprocedures:

- Aanvraag tot ontheffing : meststoffen, bodemverbeterende middelen, teelsubstraten…
- Aanvraag tot toelating : zuiveringsslib
- Wederzijdse erkenning
- Certificaten, gecertificeerde kopieën en vertalingen

 

 Verstuur per mail van het formulier naar heleen.denorre @health.fgov.be of alfred.generet @health.fgov.be