Zuiveringsslib

Hoofdstuk VIII van bijlage I van het koninklijk besluit van 28 januari 2013 is gewijd aan zuiveringsslib dat bestemd is voor de landbouw. Slib afkomstig van zuiveringsinstallaties voor huishoudelijk en/of stedelijk en/of industrieel afvalwater kan gevaloriseerd worden in de landbouw op voorwaarde dat een toelating afgeleverd werd voor de productie-eenheid.

Aanvraagprocedure

Om een toelating te verkrijgen moet u een online aanvraag of een schriftelijke aanvraag indienen, vergezeld van een dossier dat minstens de volgende informatie bevat:

 • Informatie betreffende de aard en de oorsprong van het slib:
  • Toegepast zuiveringsprocédé
  • Beschrijving van de algemene activiteiten van het bedrijf
  • Gegevens betreffende de aard en de oorsprong van de verwerkte producten, een schematische weergave van het productieprocédé met aanduiding van de afvalstoffen die in de slibverwerking terechtkomen
  • Opgave van alle andere afvalstromen die door de waterzuiveringsinstallatie behandeld worden (sanitair water, labo,…)
  • Technische fiches en dosering van de producten die eventueel gebruikt worden bij de waterbehandeling (kalkmelk, floculeermiddelen,…)
  • Een beschrijving van het waterzuiveringsprocédé.
 • Recente analyseverslagen van de landbouwkundige parameters en de ongewenste stoffen:
  • Analyses van de landbouwkundige parameters: droge stof (%), organische stof (%), N totaal (%), P2O5 oplosbaar in mineraal zuur (%), pH (water) en indien deze pH > 8 ook de neutraliserende waarde
  • Analyses van de ongewenste stoffen:
   • Bacteriologisch onderzoek naar de aanwezigheid van Salmonella spp.
   • Analyse van zware metalen
   • Een analyse van PCB’s indien het gaat om slib van de ontharding van oppervlaktewater, slib van de papierindustrie, slib van looierijen of slib van RWZI’s
 • Landbouwkundige waarde van het slib
 • Totale jaarlijkse hoeveelheid geproduceerd slib en de bestemming
 • Een kopie van het gebruikscertificaat of de grondstofverklaring, afgeleverd door OVAM voor productie-eenheden in Vlaanderen of door DSD voor productie-eenheden in Wallonië (of aantonen dat daarvoor een aanvraag loopt)

De schriftelijke aanvraag dient u te versturen naar ons adres.

Retributie

Na de ontvangst van uw aanvraag krijgt u een factuur voor de betaling van deretributie van € 750 aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten.

Periode

De toelating wordt afgeleverd voor een periode van maximum 5 jaar en kan vernieuwd worden voor een periode van telkens maximum 5 jaar.

Opgelet!
Voor waterzuiveringsstations waarvan het slib niet rechtstreeks gevaloriseerd wordt in de landbouw, dient geen federale toelating te worden aangevraagd.
Een zuiveringsstation waarvan het slib vóór valorisatie een nabehandeling ondergaat of ontwaterd wordt op een andere locatie, heeft dus geen toelating van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu nodig. De nabehandelingscentra, de ontwateringsstations en de zuiveringsstations waarvan het slib rechtstreeks naar de landbouw gaat, dienen wel een toelating aan te vragen.

Lijst van toelatingen

U kan de afgeleverde toelatingen hier terugvinden.