Privacybeleid

De informatie die volgt, heeft betrekking op de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit zijn de gegevens aan de hand waarvan u rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kunt worden, bijvoorbeeld uw voornaam, familienaam, e-mailadres en IP-adres.

Persoonsgegevens worden verzameld wanneer​:

 • u surft op de pagina’s van deze website. In uw browser beginnen deze met ‘https://fytoweb.be’. Wanneer een link u naar een andere portaalsite, een website, een online toepassing of een sociaal netwerk brengt, dan moet u zich beroepen op de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens van de verantwoordelijken van die diensten;
 • u contact met ons opneemt.

U bent beschermd overeenkomstig:

 • Europese verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (in werking getreden op 25 mei 2018) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG);
 • de wet van 8 december 1992 over de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Rechtsgrondslagen en doeleinden van de verwerkingen

Persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt om:

 • u in te lichten (automatische verzending van het elektronische nieuwsbrief, verzending van brochures)
 • uw vragen te beantwoorden
 • de dossiers die u aanbelangen te behandelen.

Gegevens worden ook op anonieme wijze verzameld en verwerkt:  

 • voor statistische en kwalitatieve doeleinden, met de bedoeling onze diensten te verbeteren
 • om u een antwoord te geven in uw taal.

Als uw aanvraag om tot informatie of dienstverlening voor een andere administratie bedoeld is, dan geven we u de gegevens van die administratie en bent u vrij ze haar te contacteren of niet.

Verwerkte gegevens

In de volgende 2 situaties vermeld in onderstaande tabel worden persoonsgegevens automatisch verzameld en verwerkt.

Situatie Verzamelde gegevens
U raadpleegt een of meerdere pagina’s Anonieme, analytische gegevens
U neemt via een elektronisch formulier of via e-mail contact met ons op

Naam, voornaam en e-mailadres dat u ingeeft

Uitwisseling van e-mails via het contactformulier en via berichtenverkeer

Technische gegevens die al dan niet verbonden zijn aan uw e-mail

Uw postadres voor de verzending van documenten en/of publicaties.

De andere persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt zijn opgenomen in het register van gegevensverwerking.

Gegevens die niet van persoonlijke aard zijn worden automatisch verzameld zonder naar uw IP-adres te linken en dus met respect voor uw anonimiteit. Ze worden gebruikt om statistieken op te maken en om de inhoud van de portaalsite te verbeteren :

 • taalkeuze
 • gebruikte zoekmachine
 • gebruikte trefwoorden
 • website waarlangs u gekomen bent
 • geraadpleegde pagina’s
 • raadplegingsduur per pagina
 • lijst van gedownloade bestanden
 • datum en uur van toegang
 • gebruikte browser
 • platform en/of besturingssysteem dat op uw computer is geïnstalleerd.

Gebruik van cookies

Zie ons cookiebeleid.

Bewaringsduur

De bewaringsduur :

 • van uw IP-adres is 12 maand
 • van de cookies varieert in functie van het type cookie (tot maximum 2 jaar)
 • van de uitwisselingen via het contactformulier en via e-mail is 5 jaar.

In uitzonderlijke gevallen, zoals een gerechtelijke procedure, kunnen uw persoonsgegevens langer worden bewaard.

Veiligheid

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieuuw waarborgt de veiligheid (integriteit en vertrouwelijkheid) van uw persoonsgegevens. Ze worden onder meer beschermd tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies en ongeoorloofde wijzigingen.

Daarvoor gebruiken we beveiligingstechnieken en -procedures die we hier om veiligheidsredenen niet uitvoerig beschrijven.  

Let wel: op fysiek, technisch en organisatorisch vlak worden echter gepaste maatregelen genomen om een veiligheidsniveau te garanderen dat aangepast is aan de risico’s.

Recht op inzage, rectificatie, bezwaar en wissen

U heeft een aantal rechten wat betreft de persoonsgegevens die we gebruiken: het recht van inzage, het recht op rectificatie, het recht om bezwaar aan te tekenen en het recht om gegevens te laten wissen. Contacteer ons als u gebruik wil maken van één van deze rechten.

Uw aanvraag wordt binnen 30 kalenderdagen behandeld. Als uw aanvraag complex is of onze diensten het hoofd moeten bieden aan tal van aanvragen, dan wordt die termijn verlengd met 60 dagen.

Stuur een e-mail of een brief naar onze Functionaris voor gegevensbescherming, samen met een scan of een kopie van uw identiteitsbewijs, met daarop uw handtekening, om uw rechten uit te oefenen:

Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Ons adres vindt u via onze contactpagina.
dpo@health.fgov.be

Klachten

Als u vindt dat de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu uw persoonsgegevens niet heeft verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit :

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
contact@apd-gba.be

Nieuwsbrief

De persoonlijke gegevens die u ons doorgeeft bij de inschrijving op onze nieuwsbrief worden enkel gebruikt om de nieuwsbrief te versturen. Uw gegevens zullen niet bekend gemaakt worden aan derden, noch gebruikt worden voor commerciële doeleinden. U kunt steeds uitschrijven via een link onderaan de nieuwsbrief.