Verzoek om aanmelding van een conformiteitsbeoordelingsinstantie in het kader van Verordening 2019/1009

Om EU-bemestingsproducten op de markt te kunnen brengen, moet er een conformiteitsbeoordeling worden uitgevoerd. Verordening 2019/1009 voorziet vier types conformiteitsbeoordeling:

  • Interne productiecontrole (module A)
  • EU-typeonderzoek door een derde partij (module B), gevolgd door interne productiecontrole (module C)
  • Kwaliteitsborging van het productieproces met beoordeling en toezicht door een derde partij (module D1)
  • Interne productiecontrole met producttests onder toezicht van een derde partij (module A1)

Voor module A1, module B + C en module D1 moet er een conformiteitsbeoordeling worden uitgevoerd door een conformiteitsbeoordelingsinstantie (de derde partij). De conformiteitsbeoordelingsinstantie is een instantie die conformiteitsbeoordelingsactiviteiten verricht, zoals testen, certificering en inspectie.

Een conformiteitsbeoordelingsinstantie die deze taken wenst uit te voeren, moet eerst worden geaccrediteerd door de nationale accreditatie-instantie, BELAC.

Vervolgens moet zij een verzoek om aanmelding indienen bij de dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Bemestingsproducten van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Deze dienst (de “aanmeldende autoriteit” voor België) zal de conformiteitsbeoordelingsinstantie vervolgens aanmelden bij de Europese Unie. Na deze aanmelding wordt de conformiteitsbeoordelingsinstantie als een "aangemelde instantie" beschouwd en kan zij starten met haar conformiteitsbeoordelingsactiviteiten.

De volledige aanmeldingsprocedure is hier te vinden. Een conformiteitsbeoordelingsinstantie moet dit document invullen om een verzoek om aanmelding in te dienen bij de dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Bemestingsproducten.

Het verzoek om aanmelding moet online worden ingediend. Het is raadzaam de toelichtingen te lezen alvorens in te loggen op de applicatie. In de applicatie is de te volgen weg voor het indienen van het verzoek om aanmelding als volgt:

  • Menu
  • Aanvraag voor meststof, bodemverbeterend middel, groeimedium, aanverwant product of slib
  • Certificaat voor een meststof, bodemverbeterend middel, teeltsubstraat of aanverwant product
  • Tab "Aanvraag" > Typeaanduiding = "verzoek om aanmelding”