Wetgeving - Gewasbescherming

Verordening (EG) Nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad.

Verordening (EU) Nr. 283/2013

Verordening (EG) Nr. 396/2005

Verordening (EU) Nr. 546/2011

Verordening (EG) Nr. 1272/2008

Koninklijk Besluit van 21 december 2023 betreffende het programma 2023-2027 van het federale reductieplan voor gewasbeschermingsmiddelen.

Richtlijn van de Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (91/414/EEG).

Ministerieel besluit van 7 april 1995 betreffende de erkenning van stat

Een lijst met de erkenningen GEP-erkende stations en laboratoria.

Koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten

Deze toelatingen worden verleend in toepassing van artikel 53 van Verordening (EG) nr 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gew

Koninklijk besluit van 19 maart 2013 ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen

Koninklijk besluit van 10 mei 2023 houdende reglementering van de begassingen en de ontgassingen.

Koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik

Wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid

Een lijst van Draft Assessment Reports (DARs) opgesteld door België vóór juli 2005

Richtlijn 2009/128/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van een kader voor communautaire actie ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden

Ministerieel besluit van 26 januari 2012 tot benoeming van de leden van het Erkenningscomité voor bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik

Ministerieel besluit tot vaststelling van de driftreducerende middelen of maatregelen van 1 april 2021.

Koninklijk besluit van 22 februari 2005 betreffende het eerste reductieprogramma van de gewasbeschermingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik en de biociden

Koninklijk besluit van 4 september 2012 betreffende het federaal reductieprogramma van pesticiden, met inbegrip van hun gebruik in het kader van duurzame ontwikkeling

Koninklijk besluit van 17 februari 2019 betreffende het programma 2018–2022 van het federale reductieplan voor gewasbeschermingsmiddelen

Verordeningen inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten.

Koninklijk besluit van 15 december 2013 betreffende het federaal reductieprogramma van pesticiden voor de periode 2013-2017

Wetgeving over de werking, samenstelling en organisatie van de Raad van het Begrotingsfonds voor grondstoffen en de producten