Wederzijdse erkenning

Voor producten die reeds in een andere lidstaat van de Europese Unie zijn toegelaten en die niet opgenomen zijn in bijlage I van Verordening (EG) nr. 2003/2003, geldt het principe van de wederzijdse erkenning overeenkomstig Verordening (EU) 2019/515 van 19 maart 2019 betreffende de wederzijdse erkenning van goederen die in een andere lidstaat rechtmatig in de handel zijn gebracht en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 764/2008.

Producten die in bijlage I van het KB van 28 januari 2013 voorkomen, kunnen onmiddellijk op de Belgische markt verhandeld worden.

Voor producten die niet in bijlage I voorkomen, is er echter een voorafgaande machtiging vereist in de vorm van een ontheffing. Wie een dergelijk product op de Belgische markt wil verhandelen, moet hiervoor een aanvraag indienen bij onze dienst om een evaluatie te maken van de risico’s voor de volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en het leefmilieu.

Meer informatie over de Belgische procedure voor wederzijdse erkenning vindt u hier.