Aanvraagprocedure tot ontheffing

Een ontheffing laat toe om een product als meststof, bodemverbeterend middel, teeltsubstraat of aanverwant product te verhandelen. Voor producten die niet beantwoorden aan de voorschriften van de verordening 2019/1009 of niet voorkomen in bijlage I van het Koninklijk Besluit van 28 januari 2013 kan overeenkomstig artikel 5 een ontheffing worden verleend.

Aanvraagprocedure

Om een ontheffing te verkrijgen moet u een elektronische aanvraag indienen.

De aanvraag bevat een dossier met zoveel mogelijk informatie over het product. De precieze inhoud van het dossier hangt af van de aard van het product maar bevat in grote lijnen de volgende elementen:

  • Samenstelling, aard en oorsprong van het product
  • Beschrijving van het productieproces
  • Landbouwkundige waarde / waarborgen
  • Een analyseverslag van een erkend laboratorium met de relevante parameter(s)
  • Bestemming(en), dosering(en) en gebruiksaanwijzing(en)
  • Een model van het etiket of het begeleidend document

Indien het product micro-organismen bevat, dient de deze informatie te worden verstrekt.

Indien het product waarvoor een ontheffing wordt aangevraagd een afvalstof is, kan er pas een ontheffing afgeleverd worden nadat het Gewest de toestemming heeft gegeven om de afvalstof te valoriseren in de landbouw. Het product moet daarvoor behoren tot een positieve lijst of gedekt zijn door een gebruikscertificaat, grondstofverklaring of keuringsattest. In dat geval moet u ook een kopie van dit gebruikscertificaat, de grondstofverklaring of het keuringsattest bij het dossier voegen (of aantonen dat daarvoor een aanvraag loopt).

Volgende instanties zijn bevoegd voor afvalstoffen:

Biostimulanten:

Wetgeving 'gewasbeschermingsmiddelen' of wetgeving 'bemestingsproducten'?

Er wordt onderscheid gemaakt tussen een biostimulant die onder de wetgeving 'gewasbeschermingsmiddelen' (Verordening 1107/2009 van 21 oktober 2009) valt en een biostimulant die onder de wetgeving 'bemestingsproducten' valt, tenminste rekening houdend met de claims op het etiket van het product. Een verklarend document hierover werd hier gepubliceerd. Als beschouwd wordt dat het product onder de wetgeving 'gewasbeschermingsmiddelen' valt, wordt de aanvraag tot ontheffing als 'bemestingsproduct' geweigerd.

Retributie

Na de ontvangst van uw aanvraag krijgt u een factuur voor de betaling van de retributie van € 1500 aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten.

Periode

De ontheffing wordt afgeleverd voor een periode van maximum 5 jaar en kan vernieuwd worden voor een periode van telkens maximum 5 jaar.

Lijst van ontheffingen

U kan de afgeleverde ontheffingen hier terugvinden.

Vergisting – lijst van toegelaten inputstromen

Indien u een afvalstof wenst te gebruiken als inputstroom voor de vergisting, moet deze afvalstof opgenomen zijn in de lijst van toegelaten inputstromen. De inputstromen moeten ook worden opgenomen in de lijst van de milieuvergunning.

Indien u een inputstroom wenst te gebruiken die niet opgenomen is in bovenstaande lijst, moet de inputstroom beoordeeld worden door onze dienst en de bevoegde autoriteiten van de gewesten vooraleer deze gebruikt mag worden.