Handleidingen - Gewasbescherming

Procedures en administratieve vereisten voor het verkrijgen en/of wijzigen van een toelating voor een gewasbeschermingsmiddel

De gids 'Fate' geeft een overzicht van de vereisten inzake verspreiding en gedrag in het milieu.

Gids voor de aanvrager van een toelating voor een gewasbeschermingsmiddel voor niet-professioneel (of amateurgebruik)

In deze handleiding wordt de procedure voor de aanvraag van een GEP-erkenning en een machtiging voor de invoer en/of het gebruik van proefproducten voor onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden beschreven.

Toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen mogen pas worden verleend, indien mogelijke residuen in plantaardige en dierlijke producten ten gevolge van het aangevraagde gebruik van het gewasbeschermingsmiddel zijn afgedekt door wettelijk vastgelegde maximale residulimieten (EU MRL).

De procedure voor het aanvragen en vaststellen van een EU-MRL (incl. importtolerantie) wordt verduidelijkt in Guidance Document SANTE/2015/10595 dat werd opgesteld door de Europese Commissie.

De indiening en beoordeling van gegevens ter bevestiging van een EU-MRL na de MRL-herziening verloopt volgens min of meer dezelfde procedure zoals de aanvraag tot vaststellen of wijzigen van een EU-MRL (zie hierboven). Bijkomende toelichtingen zijn beschikbaar in Working Document SANTE/E4/VW 10235/2016 dat werd opgesteld door de Europese Commissie.

Het te gebruiken MRL-aanvraagformulier is hieronder terug te vinden.

Bijkomende praktische informatie en specifieke opmerkingen over de implementering van deze procedure in België zijn opgenomen in een apart document (zie pdf hieronder).

Richtlijnen voor de selectie en toepassing van de veiligheidsaanbevelingen (P-zinnen) voor gewasbeschermingsmiddelen in België (toegepast door het Erkenningscomité vanaf 1/04/2016). Hou er rekening mee dat andere P-zinnen door het Erkenningscomité toegekend kunnen worden indien dit nodig blijkt uit de risico-evaluatie van een product.

Instructies voor het opstellen van de aanwijzingen voor de eerste hulp

Naar aanleiding van de publicatie van het Europese richtsnoer betreffende emissies van gewasbeschermingsmiddelen in het milieu bij het toepassen in teelten onder bescherming (SANCO/12184/2014 – rev. 5.1 van 14 juli 2015), heeft het Erkenningscomité voor de bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik bepaald hoe dit richtsnoer zal worden toegepast in België. Voor de aanvrager van een toelating van gewasbeschermingsmiddelen wordt in het onderstaande document toegelicht hoe de risico-evaluatie voor het milieu dient uitgewerkt te worden in het aanvraagdossier.

Het basisrekenblad voor PEC-waarden. Andere rekenbladen (multiple application PEC calculator; first-order multiple application accumulation PEC) zijn te vinden op de website van het Chemicals Regulation Directorate (CRD) van het Verenigd Koninkrijk.

De gids hieronder beschrijft hoe de onze dienst comparative assessment en vervanging van bepaalde werkzame stoffen zal behandelen. Dit is een nieuwe vereiste voor gewasbeschermingsmiddelen onder de EU Verordening 1107/2009. Een aanvraagformulier is voorzien specifiek voor België in bijlage 2 om het indienen van informatie om de procedure van comparative assessment.

De Commissie heeft een gids opgesteld waarin de procedure beschreven wordt en waarin aangegeven wordt  onder welke vorm een dossier ingediend moet worden (formaat van de aanvraag, in te dienen documenten…). Deze gids kan worden geraadpleegd via de volgende link:

In dit document zijn de regels voor de toepassing van de Belgische aanpak beschreven voor de risicobeoordeling voor bijen. Het bevat een overzicht van het volgende:

  1. De studies met bijen (honingbijen, hommels en solitaire bijen) die moeten worden ingediend als onderdeel van een toelatingsdossier voor een gewasbeschermingsmiddel in België
  2. De guidance documenten die moeten worden toegepast bij de risicobeoordeling voor bijen bij de evaluatie van gewasbeschermingsmiddelen in België.

Authorizations in ornamentals are generally use extensions made by third parties (research stations, producers organizations, … ), but authorization holders are also invited to propose use extensions in ornamentals. This guidance indicates the points which should be taken into consideration when generating this type of dossier.

Nieuwe Europese technische en procedurele richtsnoeren treden in werking. Dit heeft gevolgen voor de aanvragen tot toelating voor gewasbeschermingsmiddelen en de dossiers voor de goedkeuring van werkzame stoffen op Europees niveau. Een overzicht van de recente richtsnoeren met hun datum van inwerkingtreding wordt gegeven in onderstaand document.

Tenzij anders vermeld in het document hieronder, zijn deze richtsnoeren beschikbaar op de website van DG Health and Food Safety.

Bepaalde gewasbeschermingsmiddelen hebben nadelige effecten op niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen/insecten (NTA) en niet-doelwitplanten (NTP) die zich buiten het behandelde veld bevinden. Voor deze producten moeten driftreducerende maatregelen (driftreducerende doppen, bufferzones, ...) worden gebruikt om de drift zoveel als nodig te beperken. Een belangrijke wijziging ten opzichte van de vorige brochure is het feit dat het driftreducerend materiaal voor de bescherming van NTA/NTP moet worden toegepast overheen het volledige perceel en niet enkel op alle randen van het perceel.