Handleidingen - Gewasbescherming

Procedures en administratieve vereisten voor het verkrijgen en/of wijzigen van een toelating voor een gewasbeschermingsmiddel

Een overzicht van documenten over de technische gegevensvereisten voor fysico-chemie, incl. informatie over de mogelijkheid tot extrapolatie van verpakkingsmaterialen, de FAO en WHO-specificaties en het Europese guidance document over de validatie van analytische methoden.

De gegevensvereisten inzake residuen in of op behandelde producten, levensmiddelen en dierenvoeders

Hieronder vindt u de gids met de gegevensvereisten en de uit te voeren risico-evaluaties voor het gedeelte ecotoxicologie.

Deze gids geeft een overzicht van de vereisten voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen inzake verspreiding en gedrag in het milieu.

Gids voor de aanvrager van een toelating voor een gewasbeschermingsmiddel voor niet-professioneel (of amateurgebruik)

EU guidance document over de parallelhandel van gewasbeschermingsmiddelen

De gedetailleerde procedure voor de evaluatie van werkzame stoffen met België als Rapporterende lidstaat (RMS) of co-RMS

Het Erkenningscomité publiceert een lijst met veelgestelde vragen (FAQ) met betrekking tot de verplichting om een met gras begroeide bufferzone van 20 m te respecteren ten opzichte van oppervlaktewater voor percelen die worden behandeld met producten op basis van terbuthylazin.

In deze handleiding wordt de procedure voor de aanvraag van een GEP-erkenning en een machtiging voor de invoer en/of het gebruik van proefproducten voor onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden beschreven.

Toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen mogen pas worden verleend, indien mogelijke residuen in plantaardige en dierlijke producten ten gevolge van het aangevraagde gebruik van het gewasbeschermingsmiddel zijn afgedekt door wettelijk vastgelegde maximale residulimieten (EU MRL).

De procedure voor het aanvragen en vaststellen van een EU-MRL (incl. importtolerantie) wordt verduidelijkt in Guidance Document SANTE/2015/10595 dat werd opgesteld door de Europese Commissie.

De indiening en beoordeling van gegevens ter bevestiging van een EU-MRL na de MRL-herziening verloopt volgens min of meer dezelfde procedure zoals de aanvraag tot vaststellen of wijzigen van een EU-MRL (zie hierboven). Bijkomende toelichtingen zijn beschikbaar in Working Document SANTE/E4/VW 10235/2016 dat werd opgesteld door de Europese Commissie.

Bijkomende praktische informatie en specifieke opmerkingen over de implementering van deze procedure in België zijn opgenomen in een apart document (zie pdf hieronder).

Praktische tips voor een correct gebruik en opslag van slakkenkorrels, zonder risico voor uw huisdieren

Checklist en procedure voor de classificatie en etikettering van gewasbeschermingsmiddelen onder de CLP Verordening (Verordening nr 1272/2008) in België

Richtlijnen voor de selectie en toepassing van de veiligheidsaanbevelingen (P-zinnen) voor gewasbeschermingsmiddelen in België (toegepast door het Erkenningscomité vanaf 1/04/2016). Hou er rekening mee dat andere P-zinnen door het Erkenningscomité toegekend kunnen worden indien dit nodig blijkt uit de risico-evaluatie van een product.

Parallelhandel maakt de omloop van toegelaten gewasbeschermingsmiddelen mogelijk binnen de Europese Unie. Een gewasbeschermingsmiddel toegelaten in een andere Europese lidstaat mag zo in België worden verhandeld wanneer het een vergunning voor parallelhandel heeft gekregen. Dit document heeft als doel om de eisen die van toepassing zijn op het in de handel brengen van de parallelinvoer samen te vatten en te verduidelijken.

Algemene en wettelijke kadering met voorbeelden van vermeldingen op borderline producten

Sommige gewasbeschermingsmiddelen zijn toegelaten op de Belgische markt voor één of meerdere gebruiken onder bescherming. In de praktijk worden verschillende types structuren gebruikt om een teelt te beschermen tegen zon, wind, hagel of lage temperatuur. Echter, niet alle structuren bedekken de teelt voldoende om te kunnen spreken van een teelt onder bescherming, zoals vermeld op de toelatingsakte van een gewasbeschermingsmiddel.

Hier kunnen de nationale vereisten per lidstaat geraadpleegd worden.

Naar aanleiding van de publicatie van het Europese richtsnoer betreffende emissies van gewasbeschermingsmiddelen in het milieu bij het toepassen in teelten onder bescherming (SANCO/12184/2014 – rev. 5.1 van 14 juli 2015), heeft het Erkenningscomité voor de bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik bepaald hoe dit richtsnoer zal worden toegepast in België. Voor de aanvrager van een toelating van gewasbeschermingsmiddelen wordt in het onderstaande document toegelicht hoe de risico-evaluatie voor het milieu dient uitgewerkt te worden in het aanvraagdossier.

Het basisrekenblad voor PEC-waarden. Andere rekenbladen (multiple application PEC calculator; first-order multiple application accumulation PEC) zijn te vinden op de website van het Chemicals Regulation Directorate (CRD) van het Verenigd Koninkrijk.

De gids hieronder beschrijft hoe de onze dienst comparative assessment en vervanging van bepaalde werkzame stoffen zal behandelen. Dit is een vereiste voor bepaalde gewasbeschermingsmiddelen onder de EU Verordening 1107/2009. Een aanvraagformulier is voorzien specifiek voor België in bijlage 2 om het indienen van informatie om de procedure van comparative assessment.

Deze gids over de dosisuitdrukking voor verticale teelten bevat alle nodige gegevens om de aanvragers van toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen toe te laten zelf een dosis per hectare haag te berekenen.

De Commissie heeft een gids opgesteld waarin de procedure beschreven wordt en waarin aangegeven wordt  onder welke vorm een dossier ingediend moet worden (formaat van de aanvraag, in te dienen documenten…). Deze gids kan worden geraadpleegd via de volgende link:

In dit document zijn de regels voor de toepassing van de Belgische aanpak beschreven voor de risicobeoordeling voor bijen. Het bevat een overzicht van het volgende:

 1. De studies met bijen (honingbijen, hommels en solitaire bijen) die moeten worden ingediend als onderdeel van een toelatingsdossier voor een gewasbeschermingsmiddel in België
 2. De guidance documenten die moeten worden toegepast bij de risicobeoordeling voor bijen bij de evaluatie van gewasbeschermingsmiddelen in België.

Toelatingen in sierplanten zijn vooral derdenuitbreidingen (door bv. onderzoeksstations en beroepsorganisaties), maar toelatingshouders zijn ook uitgenodigd om dergelijke uitbreidingen voor te stellen. Deze gids vat de belangrijke punten samen voor het opmaken van een aanvraag.

Een lijst van teelten die in België als kleine toepassingen worden beschouwd.

Hieronder vindt u een lijst van de instructies voor de her-erkenning van werkzame stoffen onder Verordening (EG) Nr 1107/2009 (zie ook instructies onder Richtlijn 91/414/EEG).

1-MCP - instructies Art. 43 2,4-D - instructies Art. 43 2,4-DB - instructies Art. 43 abamectine - instructies AIR3 acetamiprid - instructies Art. 43 acibenzolar-S-methyl - instructies Art. 43 Akanthomyces muscarius strain Ve6 - instructies Art. 43 alpha-cypermethrin - instructies Art. 43 Ampelomyces quisqualis strain AQ10 - instructies Art. 43 bentazon - instructies Art. 43 benzoezuur - instructies Art. 43 carfentrazon-ethyl - instructies Art. 43 Clonostachys rosea strain J1446 - instructies Art. 43 Coniothyrium minitans Strain CON/M/91-08 (DSM 9660) - instructies Art. 43 clopyralid - instructies Art. 43 cyazofamid - instructies Art. 43 cypermethrin - instructies Art. 43 dimethenamid-P - instructies Art. 43 esfenvaleraat - instructies Art. 43 ethofumesaat - instructies Art. 43 etoxazole - instructies Art. 43 fenhexamide - instructies Art. 43 florasulam - instructies Art. 43 flumioxazin - instructies Art. 43 foramsulfuron - instructies Art. 43 ijzerfosfaat - instructies Art. 43 imazamox - instructies Art. 43 iodosulfuron - instructies Art. 43 isoxaflutol - instructies Art. 43 kaliumwaterstofcarbonaat - instructies Art. 43 kiezelgoer - instructies Art. 43 knoflookextract - instructies Art. 43 koperverbindingen - instructies Art. 43 laminarine - instructies Art. 43 lambda-cyhalothrin - instructies Art. 43 mesosulfuron - instructies Art. 43 metalaxyl-M- instructies Art. 43 Metarhizium brunneum strain MA 43 - instructies Art. 43 methoxyfenozide - instructies Art. 43 metsulfuron-methyl - instructues Art. 43 onvertakte vlinderferomonen (SCLPs) - instructies Art. 43 picolinafen - instructies Art. 43 propyzamide - instructies Art. 43 propoxycarbazone - instructies Art. 43 Pseudomonas chlororaphis strans MA342 - instructies Art. 43 pyraflufen-ethyl - instructies Art. 43 Pythium oligandum M1 - instructies Art. 43 pyriproxyfen - instructies Art. 43 schapenvet - instructies Art. 43 silthiofam - instructies Art. 43 Streptomyces strain K61 - instructies Art. 43 sulfosulfuron - instructies Art. 43 tolclofos-methyl - instructies Art. 43 tribenuron - instructies Art. 43 trifloxystrobine - instructies Art. 43 zoxamide - instructies Art. 43

Nationale Belgische vereisten voor de toelating van een toevoegingsstof voor landbouwkundig gebruik

Nieuwe Europese technische en procedurele richtsnoeren treden in werking. Dit heeft gevolgen voor de aanvragen tot toelating voor gewasbeschermingsmiddelen en de dossiers voor de goedkeuring van werkzame stoffen op Europees niveau. Een overzicht van de recente richtsnoeren met hun datum van inwerkingtreding wordt gegeven in onderstaand document.

Tenzij anders vermeld in het document hieronder, zijn deze richtsnoeren beschikbaar op de website van DG Health and Food Safety.

Om de risico’s te beperken van lozing van gewasbeschermingsmiddelen in het milieu na behandeling vóór het planten of na de oogst, moet de geldende gewestelijke wetgeving zoals vermeld in het document hieronder worden nageleefd.

Bepaalde gewasbeschermingsmiddelen hebben nadelige effecten op niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen/insecten (NTA) en niet-doelwitplanten (NTP) die zich buiten het behandelde veld bevinden. Voor deze producten moeten driftreducerende maatregelen (driftreducerende doppen, bufferzones, ...) worden gebruikt om de drift zoveel als nodig te beperken. Een belangrijke wijziging ten opzichte van de vorige brochure is het feit dat het driftreducerend materiaal voor de bescherming van NTA/NTP moet worden toegepast overheen het volledige perceel en niet enkel op alle randen van het perceel.

Deze lijst bevat de gewasbeschermingsmiddelen die in België toegelaten zijn en die in de biologische landbouw conform bijlage I bij de uitvoeringsverordening (EU) 2021/1165 van de Commissie van 15 juli 2021 betreffende de toelating van bepaalde producten en stoffen voor gebruik in de biologische productie en de opstelling van de lijsten van die producten en stoffen, kunnen worden gebruikt.

Praktische gids voor de professionele gebruiker om het oppervlaktewater te beschermen bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Hieronder vindt u meer informatie over de functionaliteiten van de zoekfunctie.

Filters

U kan uw resultaten verfijnen vóór of na een zoekopdracht. De beschikbare filters zijn op dit moment:

 • Gebruikerscategorie: professioneel of niet-professioneel gebruik
 • Status: standaard gebeurt het zoeken enkel naar toegelaten middelen. Hierbij kan nog een onderscheid gemaakt worden naar toegelaten producten in uitverkoop of in opgebruik. Ze worden ook duidelijk gemarkeerd in de zoekresultaten. U kan ook zoeken op sinds 2019 ingetrokken producten.
 • Producteigenschap: een aantal specifieke eigenschappen om de resultaten te beperken, bv. 'toegelaten in de biologische landbouw' of 'laag-risico product (volgens artikel 47)'. 
 • Toelatingstype:
  • Standaardtoelating
  • Vergunning voor parallelhandel
  • Basisstof
  • Toevoegingsstof
  • Noodtoelating (120 dagen)
 • Aard: filter op herbiciden, insecticiden, ... U kan hier meerdere aarden tegelijkertijd aangeven.
 • Formuleringstype: filter op type formulering, bv. SC of suspensieconcentraat

Lijsten

Er zijn een aantal lijsten beschikbaar onderaan de zoekfunctie. Deze worden dagelijks vernieuwd.

 • alle gewassen die in onze databank voorzien zijn (dit wil niet noodzakelijk zeggen dat er middelen toegelaten zijn voor gebruik in elk gewas)
 • alle vijanden die in onze databank voorzien zijn (dit wil niet noodzakelijk zeggen dat er middelen toegelaten zijn tegen elk van deze vijanden)
 • alle toelatingshouders

Ter vervanging van het .txt-document dat we in de vorige zoekfunctie hebben aangeboden met informatie over de toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is het nu mogelijk om zelf een lijst van alle toegelaten middelen te genereren via de zoekfunctie en die te exporteren als excelfile. Dit kan door toelatingen te zoeken zonder een zoekterm in te geven. U krijgt dan een volledige lijst met alle toegelaten middelen. Uiteraard kan dezelfde werkwijze gebruikt worden om andere lijsten te bekomen, met een andere instelling van de filters.

Gewassen en vijanden

Gewassen zijn in onze databank hiërarchisch gerangschikt (zie de sectie Lijsten hierboven om een volledige lijst te bekijken). Met de nieuwe zoekfunctie is het nu mogelijk om te zoeken naar producten geschikt voor een teelt rekening houdend met de hiërarchie. Bijvoorbeeld, als u zoekt op een specifieke sierplant, dan vindt u nu ook producten terug die op de volledige groep sierplanten kan toegepast worden.

U kan zoeken op gewassen en vijanden of op één of meerdere combinaties van een gewas en een vijand. Let wel op om eerst het gewas en daarna de vijand te selecteren.

Basisstoffen

De basisstoffen waren vroeger opgenomen in een aparte lijst, nu kan men ze terugvinden via de zoekfunctie door te zoeken op naam of op werkzame stof.

Zoekresultaten

In tabel met zoekresultaten kan men extra kolommen zichtbaar maken (knop 'Toon kolommen') om meer informatie te verkrijgen over de gevonden toelatingen en om ze te kunnen vergelijken. In deze koloomen kan u bv. relevante datums, zodat u kan sorteren over nieuwe of recent gewijzigde toelatingen.

Kolommen selecteren en exporteren in de zoekfunctie

Al deze gegevens zijn aanwezig als men de resultaten exporteert naar een excel file (knop 'Exporteren' boven de tabel).

Detailpagina van een toelating

Op de detailpagina van een toelating vindt u alle informatie over het toegelaten product. De toelatingsakte (pdf) is nu beschikbaar in 3 talen: Frans, Nederlands en Engels. De taal van de gedownloade pdf komt nu overeen met de taal waarin u de informatie op de website raadpleegt. U kan dus eenvoudig van taal veranderen om andere taalversies van de akte te downloaden.

Een andere belangrijke verandering is de beschikbaarheid van de historiek van de toelatingsaktes. Alle wijzigingen aan een toelating die sinds 01/12/2020 werden doorgevoerd, blijven raadpleegbaar via deze historiek.

Voor toelatingen die geldig waren op 1/1/2019 of later blijft de historiek ook beschikbaar wanneer de toelating ingetrokken wordt. De toegelaten gebruiken en de classificatie van het product zijn na intrekking niet meer zichtbaar.

Noodtoelatingen

De tijdelijke noodtoelatingen (of 120 dagen toelatingen voor noodsituaties) zijn nu opgenomen in de zoekfunctie. U kan dus alle geldige noodtoelatingen raadplegen. Een overzicht van verlopen noodtoelatingen kan u hier raadplegen. Toekomstige noodtoelatingen worden aangekondigd in onze nieuwssectie.