Noodsituaties op het gebied van gewasbescherming

Verordening (EU) Nr 1107/2009 voorziet onder artikel 53 dat een lidstaat in bijzondere omstandigheden mag toelaten om een gewasbeschermingsmiddel op de markt te brengen voor een beperkt en gecontroleerd gebruik. Deze toelating mag worden afgeleverd voor een periode van ten hoogste 120 dagen voor de bestrijding van een ziekte, plaag of onkruid dat op geen enkele andere redelijke manier te beheersen is.

Voor dergelijke aanvragen dient te worden aangetoond dat het gaat om een uitzonderlijke noodsituatie en dat het gebruik van het middel beperkt en controleerbaar zal zijn. 

Na het verkrijgen van de noodtoelating moeten inspanningen geleverd worden om een permanente oplossing voor het probleem te zoeken. Dit kan bijvoorbeeld via onderzoek naar mogelijke (alternatieve) bestrijdingswegen en/of via het aanvragen van een klassieke toelating of een uitbreiding van een bestaande toelating. De FOD kan hierbij de nodige hulp verlenen.
Bij een eventueel herhaalde aanvraag wordt aan de aanvrager gevraagd om aan te tonen wat er gedaan werd om een permanente oplossing te zoeken.
De volgende procedure moet gevolgd worden bij het indienen van een  aanvraag:

Specifiek geval: werkzame stoffen die behoren tot de groep van de neonicotinoïden

Voor deze werkzame stoffen dient er een bijkomende evaluatie over de noodzaak van de behandeling uitgevoerd te worden. Hiervoor dient de aanvrager de aanbevelingen in het technisch rapport van EFSA te volgen: 'Protocol for the evaluation of data concerning the necessity of the application of insecticide active substances to control a serious danger to plant health which cannot be contained by other available means, including non-chemical methods'.

De aanvrager moet bijlage B van dit document invullen en toevoegen aan de aanvraag.

Contact: Jérémy Denis (jeremy.denis@health.fgov.be) en Ilse Pittomvils (ilse.pittomvils@health.fgov.be).

Lijst toelatingen in België

De lijst van de toelatingen in België vindt u hier.

Meer informatie over het beheer van noodsituaties.

*Aanvraag indienen via PPPAMS

  1. Navigeren naar http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/authorisation_of_ppp/pppams/index_en.htm
  2. Een ECAS-account aanmaken via de voorgestelde procedure
  3. Zich aanmelden volgens uw statuut
  4. In het PPPAMS in de tab ‘Products’, de rubriek ‘Create an emergency product’ invullen en bewaren
  5. Naast het luik ‘General details’ verschijnt het luik ‘Applications’. In dit luik dienen de verschillende stappen van de aanvraag te worden ingevuld