Noodsituaties op het gebied van gewasbescherming

Verordening (EU) Nr 1107/2009 voorziet onder artikel 53 dat een lidstaat in bijzondere omstandigheden mag toelaten om een gewasbeschermingsmiddel op de markt te brengen voor een beperkt en gecontroleerd gebruik. Deze toelating mag worden afgeleverd voor een periode van ten hoogste 120 dagen voor de bestrijding van een ziekte, plaag of onkruid dat op geen enkele andere redelijke manier te beheersen is.

Voor dergelijke aanvragen dient te worden aangetoond dat het gaat om een uitzonderlijke noodsituatie en dat het gebruik van het middel beperkt en controleerbaar zal zijn. 

Na het verkrijgen van de noodtoelating moeten inspanningen geleverd worden om een permanente oplossing voor het probleem te zoeken. Dit kan bijvoorbeeld via onderzoek naar mogelijke (alternatieve) bestrijdingswegen en/of via het aanvragen van een klassieke toelating of een uitbreiding van een bestaande toelating. De FOD kan hierbij de nodige hulp verlenen.
Bij een eventueel herhaalde aanvraag wordt aan de aanvrager gevraagd om aan te tonen wat er gedaan werd om een permanente oplossing te zoeken.

In theorie zijn alle aanvragen aanvaardbaar, maar in de praktijk moet een potentiële aanvrager ervoor zorgen dat de betrokken formulering kan worden geëvalueerd aan de hand van de criteria voor gewasbeschermingsmiddelen.
Dit betekent niet dat een volledig gewasbeschermingsmiddelendossier vereist is, maar wel dat voor elk van de beoordeelde secties een minimum aan informatie beschikbaar moet zijn. In het algemeen wordt ervan uitgegaan dat minimaal een DAR voor de werkzame stof van de betrokken formulering beschikbaar is. Dit kan worden besproken met de Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Bemestingsproducten.
Indien voor het gevraagde gebruik in het kader van de art. 53 aanvraag een fytolicentie Ps vereist is die nog niet beschikbaar is, dan is deze aanvraag niet aanvaardbaar. De tijd die nodig is om nieuwe fytolicentie Ps examens te organiseren, zou een toelating van maximaal 120 dagen op grond van art. 53 ongeldig maken.

De volgende procedure moet gevolgd worden bij het indienen van een aanvraag:

  • De aanvraag dient te worden ingediend via het ESFCS (E-Submission Food Chain) van de Europese Commissie.
  • Het document ‘template 120 days application’ (opgelet: template aangepast in 2023 met bevestiging van de beschikbaarheid van het product en beschikbaarheid van informatie over de samenstelling waarop de toelating betrekking heeft) verstuurt u via e-mail naar Anneke De Cock (anneke.decock@health.fgov.be), celhoofd Omkadering en Valorisatie van Toelatingen en naar Ilse Pittomvils, Louis Chekem & Jérémy Denis (zie e-mailadres hieronder).

Contact: Jérémy Denis (jeremy.denis@health.fgov.be), Louis Chekem (louis.chekem@health.fgov.be) en Ilse Pittomvils (ilse.pittomvils@health.fgov.be).

Lijst toelatingen in België

De lijst van de toelatingen in België vindt u hier.

Meer informatie over het beheer van noodsituaties.