Goedkeuring werkzame stof

Werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen worden onderzocht op EU-niveau.

Lijst goedgekeurde werkzame stoffen

Na een gunstige beoordeling worden werkzame stoffen goedgekeurd en op een positieve lijst geplaatst. EU-lidstaten mogen enkel toelatingen verlenen voor gewasbeschermingsmiddelen waarvan de werkzame stof(fen) is (zijn) goedgekeurd op EU-niveau. Lees verder ›

Gegevensvereisten

De gegevensvereisten waaraan een EU-dossier ter ondersteuning van een aanvraag tot goedkeuring van een werkzame stof dient te voldoen, zijn zeer uitgebreid. Lees verder ›

Procedure

De gevolgde procedure bestaat uit verschillende stappen, gaande van de indiening van het dossier tot de effectieve beslissing over de goedkeuring van een werkzame stof. Instructies voor het indienen van gegevens bij België verschillen naargelang België al dan niet optreedt als zgn. rapporterende lidstaat (RMS – Rapporteur Member State) of co-RMS. Lees verder ›

Equivalentie

Het gevarenprofiel van een bepaalde werkzame stof kan variëren naargelang de productielocatie en -wijze. Door middel van een beoordeling van de equivalentie wordt verzekerd dat een werkzame stof van elke andere oorsprong niet schadelijker is dan de werkzame stof die initieel werd onderzocht voor goedkeuring. Lees verder ›