Beheer van noodsituaties op het gebied van gewasbescherming

Hoe kan je een nieuwe ziekte of een insect beheersen dat afkomstig is van een andere breedtegraad en dat onaanvaardbare schade veroorzaakt aan onze teelten? Hoe kan je het hoofd bieden aan de intrekkingen van gewasbeschermingsmiddelen als gevolg van hun risico-evaluatie, waardoor er geen enkel wettelijk alternatief bestaat om te beantwoorden aan de problemen van de telers?

Het gaat hier over situaties die regelmatig voorkomen. Het normale kader van de toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen kan echter geen snelle en aangepaste oplossing bieden wegens het hoge niveau van de risico-evaluatie dat vereist is om te garanderen dat deze producten geen onaanvaardbare effecten hebben op het leefmilieu en op de menselijke en de dierlijke gezondheid.

Het is daarom dat de mogelijkheid bestaat om noodtoelatingen toe te kennen. Dit type van toelating dekt specifieke situaties voor een beperkt en gecontroleerd gebruik en heeft als doel om een ziekte, vijand of onkruid te bestrijden die op geen enkele andere redelijke manier kan worden beheerst. De toepassingsperiode is maximaal 120 dagen.

Maar worden deze noodtoelatingen steeds geëvalueerd en zijn ze aanvaardbaar bevonden? Ja. Hiervoor worden twee evaluaties uitgevoerd: een administratieve evaluatie en een wetenschappelijke evaluatie.

  1. De administratieve evaluatie heeft als doel om het probleem in kwestie te verifiëren, na te gaan of er geen andere alternatieven mogelijk zijn en te verifiëren of er actie wordt ondernomen om een oplossing te vinden via een “klassieke” weg (aanpassing van de goede landbouwpraktijk, monitoring van de situatie, normale evaluatie van het betrokken product, …).
  2. De wetenschappelijke evaluatie betreft de fysico-chemie, de toxicologie, de residuen in levensmiddelen, het gedrag in het leefmilieu, de ecotoxicologie en de werkzaamheid van het betrokken product en baseert zich op het geheel van de beschikbare wetenschappelijke informatie.

Uiteindelijk is het het Erkenningscomité voor de bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik dat adviseert of het gewasbeschermingsmiddel al dan niet door een noodtoelating kan worden toegelaten.

Hier vindt u meer informatie over de algemene toelatingsprocedure.