Zonale procedure

Op 14 juni 2011 trad Verordening (EG) Nr. 1107/2009 in werking ter vervanging van Richtlijn 91/414/EEG. Hierin werd de zonale procedure (zonale evaluatie) beschreven.

Alle lidstaten van de Europese Unie werden verdeeld over 3 zones op basis van vergelijkbare landbouwkundige, fytosanitaire en milieukundige (ook klimatologische) omstandigheden. België werd ingedeeld in de Centrale Zone, samen met Duitsland, Luxemburg, Hongarije, Ierland, Nederland, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Tsjechië en het Verenigd Koninkrijk.

Per zone evalueert één lidstaat, de zonale rapporterende lidstaat (zonal Reporting Member State, zRMS), het gehele core dossier. De andere betrokken lidstaten (concerned Member States, cMS) beoordelen de evaluatie van de zRMS. cMS nemen de evaluatie waar mogelijk over, rekening houdend met eventuele nationale vereisten. Dit leidt tot een meer geharmoniseerde evaluatie en beschikbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen binnen de Europese Unie. Deze procedure resulteert ook in de vermindering van de administratieve werklast voor zowel industrie als voor competente overheden.

Het nieuwe principe van de zonale evaluatie wordt in Art. 28 tot en met 39 en bijlage I van de Verordening (EG) Nr. 1107/2009 beschreven. Gedetailleerde informatie vindt u in onze gids.