Parallelhandel

Parallelhandel maakt de omloop van toegelaten gewasbeschermingsmiddelen mogelijk binnen de Europese Unie. Een gewasbeschermingsmiddel toegelaten in een andere Europese lidstaat mag met een vergunning op de markt gebracht worden in België. Om onaanvaardbare risico’s voor de volksgezondheid, dieren en planten en het leefmilieu te verhinderen wordt een gewasbeschermingsmiddel enkel toegelaten voor parallelhandel indien het identiek is aan een middel dat al toegelaten is in België.

Vereisten voor parallelhandel

De vereisten voor een vergunning voor parallelhandel worden beschreven in artikel 52 van de Europese Verordening (EC) Nr. 1107/2009.

De criteria die gebruikt worden om de identiteit van de middelen gewasbeschermingsmiddelen te beoordelen worden hier ter informatie samengevat:

 1. Het in te voeren en het referentiemiddel (= middel toegelaten in België) zijn identiek qua 
  • identiteit en gehalte van werkzame stof(fen), beschermstof(fen) en synergist(en)
  • producent
  • type formulering (bv. SL, WG, …)
  • doelgroep (professioneel of niet-professioneel gebruik)
 2. De middelen zijn identiek of equivalent qua 
  • aard en gehalte van formuleringshulpstoffen
  • verpakking (type, grootte en vorm)

Voor middelen voor niet-professioneel (amateur)gebruik bestaan een aantal bijkomende vereisten voor de verpakking en de maatbeker (zie checklist voor middelen voor amateurgebruik).

De criteria worden uitgebreid beschreven in het Europese guidance document. Dit document verduidelijkt de implementatie van artikel 52 van Verordening (EC) Nr. 1107/2009.

Een vergunning voor parallelhandel aanvragen

Volg deze procedure om een vergunning voor parallelhandel te verkrijgen:

 • Vul het aanvraagformulier in en mail (paralleltrade@health.belgium.be) of verzend het per post naar onze dienst (zie contactgegevens) samen met het etiketvoorstel voor het middel
 • U ontvangt een factuur voor de administratieve procedure die tevens dient als ontvangstbericht
 • De identiteit van de betrokken gewasbeschermingsmiddelen wordt beoordeeld
  • U ontvangt de officiële vergunning als de middelen identiek worden bevonden. Verstuur zo snel mogelijk een aangepast etiketvoorstel als dat gevraagd wordt in de begeleidende brief.
  • U ontvangt een brief met de reden van de weigering als de producten niet identiek worden bevonden

Voor een uitgebreide gids wordt naar de Europese guidance document verwezen.

Controle van parallelhandel

Invoer van het toegelaten gewasbeschermingsmiddel is mogelijk vanaf de datum aangegeven op de vergunning. De vergunning heeft ook een geldigheidsdatum waarna invoer niet meer mogelijk is.

Volg deze procedure voor het melden van een invoer:

 • Meld elke invoer van het gewasbeschermingsmiddel door het formulier bij de toelatingsakte in te vullen
 • Verzend dit formulier per mail (paralleltrade@health.belgium.be) of per fax naar de onze dienst (zie contactgegevens)
 • Bewaar een product in originele verpakking met het originele etiket ter controle. Verder bewaart U een tweede verpakking zoals die op de markt gebracht wordt in België (indien herverpakt).

De controle van ingevoerde producten gebeurt door het FAVV (Federale Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen).