Verordening (EG) nr 1107/2009

Verordening (EG) Nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad.

Deze Verordening werd enkele malen gewijzigd. Een geconsolideerde versie waarin alle wijzigingen zijn opgenomen kan u opzoeken in EUR-Lex.