Gegevensvereisten voor werkzame stoffen

Verordening (EU) Nr. 283/2013 van de Commissie van 1 maart 2013 tot vaststelling van de gegevensvereisten voor werkzame stoffen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen.

De Verordening (EU) Nr. 283/2013 werd gewijzigd. Een geconsolideerde versie waarin alle wijzigingen zijn opgenomen kan u opzoeken in EUR-Lex.