Wetgeving

Meer informatie over deze wetgeving vindt u op de website van REACH.

Verordening (EG) Nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad.

Verordening (EU) Nr. 283/2013

Verordening (EG) Nr. 396/2005

Verordening (EU) Nr. 546/2011

Verordening (EG) Nr. 1272/2008

Koninklijk Besluit van 21 december 2023 betreffende het programma 2023-2027 van het federale reductieplan voor gewasbeschermingsmiddelen.

Richtlijn van de Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (91/414/EEG).

Ministerieel besluit van 7 april 1995 betreffende de erkenning van stat

Een lijst met de erkenningen GEP-erkende stations en laboratoria.

Koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten

Deze toelatingen worden verleend in toepassing van artikel 53 van Verordening (EG) nr 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gew

Koninklijk besluit van 19 maart 2013 ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen

Koninklijk besluit van 10 mei 2023 houdende reglementering van de begassingen en de ontgassingen.

Koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik

Wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid

Een lijst van Draft Assessment Reports (DARs) opgesteld door België vóór juli 2005

Richtlijn 2009/128/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van een kader voor communautaire actie ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden

Ministerieel besluit van 26 januari 2012 tot benoeming van de leden van het Erkenningscomité voor bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik

Ministerieel besluit tot vaststelling van de driftreducerende middelen of maatregelen van 1 april 2021.

Koninklijk besluit van 22 februari 2005 betreffende het eerste reductieprogramma van de gewasbeschermingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik en de biociden

Koninklijk besluit van 4 september 2012 betreffende het federaal reductieprogramma van pesticiden, met inbegrip van hun gebruik in het kader van duurzame ontwikkeling

Koninklijk besluit van 17 februari 2019 betreffende het programma 2018–2022 van het federale reductieplan voor gewasbeschermingsmiddelen

Verordeningen inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten.

Koninklijk besluit van 15 december 2013 betreffende het federaal reductieprogramma van pesticiden voor de periode 2013-2017

Wetgeving over de werking, samenstelling en organisatie van de Raad van het Begrotingsfonds voor grondstoffen en de producten

Koninklijk besluit van 10 mei 2023 houdende reglementering van de begassingen en de ontgassingen.

Richtlijn 2009/128/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van een kader voor communautaire actie ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden

Koninklijk besluit van 19 maart 2013 ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen

Verordening (EU) 2019/1009 van 5 juni 2019 tot vaststelling van voorschriften inzake het op de markt aanbieden van EU-bemestingsproducten.

Verordening (EG) nr. 2003/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 inzake meststoffen.

Deze wetgeving wordt vervangen door Verordening (EG) nr. 2019/1009 vanaf 16/07/2022.

Koninklijk besluit betreffende het in de handel brengen en het gebruiken van meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten

Meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten die dierlijke bijproducten bevatten, moeten voldoen aan de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 en aan de bepalingen van Verordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie van 25 februari 2011 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 1069/2009.

Verordening (EU) 2019/515 van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2019 betreffende de wederzijdse erkenning van goederen die in een andere lidstaat rechtmatig in de handel zijn gebracht en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 764/2008

Verordening (EG) Nr. 764/2008 van het Europees Parelement en de Raad van 9 juli 2008 tot vaststelling van procedures voor de toepassing van bepaalde nationale technische voorschriften op goederen die in een andere lidstaat rechtmatig in de handel zijn gebracht, en tot intrekking van Beschikking nr. 3052/95/EG

Lijst van toegelaten en niet-toegelaten grondstoffen voor de vergisting met het oog op de valorisatie van digestaat in de landbouw

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1165 van de Commissie van 15 juli 2021 betreffende de toelating van bepaalde producten en stoffen voor gebruik in de biologische productie en de opstelling van de lijsten van die producten en stoffen.