Richtlijn 91/414/EEG

Richtlijn van de Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (91/414/EEG). Deze Richtlijn werd vervangen door de Verordening (EG) Nr. 1107/2009 en is niet langer van toepassing.