Controle en monitoring

Controle

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) is bevoegd voor de controle van gewasbeschermingsmiddelen. Ze controleren

  1. de producten die zich op de markt bevinden, worden opgeslagen of gebruikt en
  2. de residuen van gewasbeschermingsmiddelen in de voedselketen.

Gewasbeschermingsmiddelen die niet terechtkomen in de voedselketen, maar bijvoorbeeld enkel worden gebruikt in de sierteelt, worden gecontroleerd door de Federale Milieu-Inspectie van de FOD Volksgezondheid. Ook behandelde zaaizaden vallen onder hun bevoegdheid.

Gewasbeschermingsmiddelen voor niet-professioneel gebruik worden door beide inspectiediensten gecontroleerd.

Monitoring

Voor de monitoring van de aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen in het leefmilieu zijn de gewesten bevoegd. Dit betreft zowel de aanwezigheid in de bodem en de lucht als in oppervlakte-, grond- en drinkwater.

Monitoring door derden

Soms worden rapporten gepubliceerd door derden, die op eigen initiatief het voorkomen van gewasbeschermingsmiddelen monitoren.

In het najaar 2019 heeft Test-Aankoop de resultaten bekend gemaakt van een studie naar de aanwezigheid van pesticiden in de urine van kinderen.

In september 2019 hebben VELT vzw en Vogelbescherming Vlaanderen een studie gepubliceerd naar pesticiden in dode nestjongen bij kool- en pimpelmezen.