Overgangsregels voor het in de handel brengen van meststoffen die voldoen aan de vroegere Verordening 2003/2003, vanaf 16 juli 2022

05/08/2022

Op 16 juli 2022 wordt Verordening (EG) 2003/2003 inzake (anorganische) meststoffen ingetrokken. Zij wordt vervangen door Verordening (EU) 2019/1009 van 5 juni 2019 tot vaststelling van voorschriften inzake het op de markt aanbieden van EU-bemestingsproducten.

Verordening (EU) 2019/1009 legt een nieuwe procedure op voor het in de handel brengen van bemestingsproducten. Deze procedure vereist een conformiteits-beoordeling en kan tijdrovend zijn. Daarom is het de bedoeling de positieve lijst van bijlage I van Verordening 2003/2003 op te nemen in het koninklijk besluit van 28 januari 2013 betreffende het in de handel brengen en het gebruiken van meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten. De wijzigingsprocedure is aan de gang.

Overgangsmaatregel

Aangezien de aanpassing van het koninklijk besluit van 28 januari 2013 nog niet gepubliceerd is, mogen anorganische meststoffen die onder de oude verordening vallen en na 16 juli 2022 worden vervaardigd, in België in de handel worden gebracht totdat de aanpassing van dit koninklijk besluit is gepubliceerd. Op het etiket of het begeleidend document mag de vermelding "EG-meststof" niet meer worden gebruikt.

Mengsels (blends) die overeenkomstig Verordening 2003/2003 zijn vervaardigd op basis van meststoffen die voldoen aan Verordening 2003/2003, mogen na 16 juli 2022 nog steeds in België in de handel worden gebracht.

Verpakte producten die na 16 juli 2022 worden vervaardigd, moeten voldoen aan de etiketteringsvoorschriften in de wijziging van het koninklijk besluit, die identiek zijn aan Verordening 2003/2003. Het ontwerp van wijziging van het koninklijk besluit is op verzoek verkrijgbaar.

Het FAVV, verantwoordelijk voor de controle op meststoffen, is hiervan op de hoogte en aanvaardt deze situatie tot de publicatie van het aangepaste Koninklijk besluit.

Ter herinnering: meststoffen van Verordening 2003/2003 die vóór 16 juli 2022 zijn vervaardigd, mogen in de handel blijven totdat de voorraden zijn uitgeput (met inbegrip van mengsels/blends).

Meer informatie over de bemestingsproductenverordening (2019/1009) is hier te vinden. Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt.

Deel deze pagina