Nationale wetgeving

Download de teksten onderaan.

Productnormen - Koninklijk besluit van 28 januari 2013

De nationale wettelijke bepalingen zijn opgenomen in het koninklijk besluit van 28 januari 2013 betreffende het in de handel brengen en het gebruiken van meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten en bijlagen. Dit besluit is van toepassing op het verhandelen en het gebruik van meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten, zuiveringsslib en op elk product waaraan een specifieke werking ter bevordering van de plantaardige productie wordt toegeschreven (benoemd als "producten" in dit koninklijk besluit).

In bijlage I van dit koninklijk besluit zijn de producten opgenomen die in België verhandeld mogen worden.

De minister kan de verhandeling van producten die niet in bijlage I voorkomen, toelaten (overeenkomstig artikel 5) door voor deze producten een ontheffing te verlenen.

Ook zuiveringsslib afkomstig van zuiveringsinstallaties voor huishoudelijk, stedelijk of industrieel afvalwater kan onder bepaalde voorwaarden gevaloriseerd worden in de landbouw. Bedrijven die zuiveringsslib wensen af te zetten in de landbouw moeten vooraf een toelating aanvragen.

De positieve lijst uit bijlage I van verordening (EG) 2003/2003 inzake meststoffen werd in de bijlage van het KB van 28 januari 2013 opgenomen. U vindt de gecoördineerde versie onderaan deze pagina (besluit en bijlagen) Het document 'Presentatie KB 28-01-2013' legt de principes van het koninklijk besluit uit.

Het hoger genoemde koninklijk besluit stelt de regels vast voor de etikettering van de producten waarop het van toepassing is. Een overzicht van de etiketteringsvoorschriften vindt u in het document 'Etikettering meststoffen' onderaan.

Erkenning, toelating en registratie van bedrijven

De operatoren actief in de sector van de meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten, zuiveringsslib en aanverwante waren zijn onderworpen aan het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Er is minstens een registratie nodig bij het FAVV (bijlage I van bovengenoemd koninklijk besluit). Een erkenning (bijlage II van bovengenoemd koninklijk besluit) of toelating (bijlage III van bovengenoemd koninklijk besluit) van het FAVV is respectievelijk vereist voor de fabrikanten of invoerders van volgende producten:

  • samengestelde meststoffen
  • meststoffen die meerdere oligo-elementen bevatten
  • mengsels van meststoffen voor bereiding van voedingsoplossingen voor hydrocultuur en substraatteelt
  • producten samengesteld geheel of gedeeltelijk uit bijproducten van dierlijke oorsprong
  • gemengde organische bodemverbeterende middelen

Voor de andere activiteiten (vervaardigen of invoer van andere dan de hierboven genoemde producten, verhandelen, verpakken, opslag,...) volstaat een registratie bij het FAVV overeenkomstig bijlage I van het bovengenoemd koninklijk besluit.

Meer informatie over de erkenningen, toelatingen en registratie is beschikbaar op de website van het FAVV. U vindt er ook de lijst van erkende en toegelaten operatoren.

Erkende laboratoria

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) erkent de laboratoria voor het uitvoeren van analyses op meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten, zuiveringsslib en aanverwante producten. Op de website van het FAVV vindt u de lijst van erkende laboratoria.