Meststoffen

Wijziging extensie e-mailadres

Ons nieuw e-mailadres is fytoweb@health.fgov.be.
Al onze persoonlijke en generieke e-mailadressen krijgen de extensie '@health.fgov.be'.

Meststoffen

Meststoffen, maar ook bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en zuiveringsslib gebruikt men om de kwaliteit van de bodem en het telen van planten te verbeteren.

Lees meer ›

Ontheffingen/toelatingen raadplegen

Ontheffingen/toelatingen raadplegen afgeleverd voor meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten, zuiveringsslib en aanverwante producten.

Wederzijdse erkenning

Producten die niet in bijlage I van Verordening (EG) nr. 2003/2003 voorkomen maar wel toegelaten zijn op nationaal niveau, kunnen in andere lidstaten verhandeld worden door middel van de wederzijdse erkenning (Verordening (EG) nr. 764/2008). Meer informatie over de procedure van wederzijdse erkenning ›

Certificaten

Certificaten zijn soms nodig om producten naar derdelanden te kunnen exporteren (in Europa of buiten Europa). Onze dienst kan ze afleveren voor in België erkende producten.

Lees meer ›

Nieuws

04/07/2019

Ammoniumthiosulfaatoplossing mag als EG-meststof in de handel worden gebracht onder de typeaanduiding 'oplossing van stikstofmeststoffen' en overeenkomstig bijlage I van Verordening 2003/2003.

18/01/2019

Plagsel en chopper afkomstig van bos- en heidegrond mogen onder bepaalde voorwaarden gebruikt worden als bodemverbeterend middel of als grondstof voor teeltsubstraten. Voor het verhandelen van plagsel is een ontheffing nodig.

12/06/2018

Sinds enkele jaren wordt vastgesteld dat fosfonaat wordt toegevoegd aan NPK-meststoffen. Dit is illegaal aangezien fosfonaat geen voedingselement is.

15/12/2017

Vanaf 1 januari 2018 zal de FOD Volksgezondheid instaan voor het boekhoudkundige beheer van het Fonds voor de grondstoffen en de producten. Deze overdracht van bevoegdheden van het FAVV naar de FOD Volksgezondheid impliceert een wijziging van het rekeningnummer en van de bankgegevens.

14/07/2017

De vermeldingen die voorkomen op de etiketten van meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen kunnen soms leiden tot verwarring over hun gebruik of over de wetgeving die van toepassing is. De dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen verduidelijkt dit punt over bordeline producten.

30/03/2016

De nieuwe website voor de Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen is online. De site bevat nu informatie over 4 thema’s: gewasbescherming, fytolicentie, meststoffen en het reductieplan.