Nieuws - Gewasbescherming

14/04/2015

De 6e Aanpassing aan de Technische Vooruitgang (ATP) van de CLP verordening voorziet in de toepassing van nieuwe of aangepaste bepalingen met betrekking tot de indeling en de etikettering van een aantal stoffen. De toepassingsdatum voor deze geharmoniseerde indelingen en etiketteringen werd uitgesteld tot 1 januari 2016 (Verordening (EU) nr. 2015/491 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 605/2014).

18/03/2015

Vanaf 1 augustus 2015 zal de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een aantal gewasbeschermingsmiddelen geleidelijk aan vervangen door middelen die minder belastend voor het milieu en de gezondheid of door niet-chemische preventie- of bestrijdingsmethoden.

19/02/2015

Bij de goedkeuring van zekere werkzame stoffen op Europees niveau, werd opgelegd dat er rekening gehouden moet worden met het lot van deze stoffen in het milieu en de effecten die ze kunnen hebben, bij de evaluatie van formuleringen die deze werkzame stoffen bevatten.

29/01/2015

Voor niet-professionele gebruikers worden enkel gewasbeschermingsmiddelen toegelaten waarvoor het gebruik van handschoenen voldoende bescherming biedt.

26/01/2015

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu wenst een aantal verduidelijkingen te geven over de beperkingen van het gebruik van een aantal insecticiden die gevaarlijk zijn voor bijen, de zogenaamde neonicotinoïden. Die beperkingen werden uitgevaardigd in 2013.

14/10/2014

Dit persbericht is bestemd voor de toelatingshouders van gewasbeschermingsmiddelen met werkzame stoffen die bij gebruik volgens de Goede Landbouwkundige Praktijken de metaboliet 1,2,4-triazole als degradatieproduct in de bodem kunnen vormen.

09/07/2014

Dankzij een nieuwe Europese goedkeuringsprocedure zullen bepaalde producten die niet als gewasbeschermingsmiddel op de markt worden gebracht toch voor de bescherming van gewassen mogen worden gebruikt. Deze zogenaamde 'basisstoffen' staan op een positieve lijst met hun specifieke dosering en toepassingen. Twee basisstoffen zijn intussen goedgekeurd: heermoes en chitosan hydrochloride.

04/07/2014

Sinds meerdere jaren blijken de honingbijpopulaties af te nemen, en dan vooral in Noord-Amerika en in Europa. De wetenschappelijke wereld ziet meerdere oorzaken voor deze afname, maar duidt geen specifieke oorzaak aan als belangrijker dan de andere. Dit is de reden waarom de afname van de bijenpopulaties “multifactorieel” genoemd wordt.

26/11/2013

De Dienst Pesticiden en Meststoffen heeft twee recente studies over de impact van neonicotinoïden op bijen en hommels geëvalueerd.

09/08/2013

Naar analogie met de neonicotinoïden imidacloprid, clothianidin en thiamethoxam moeten ook beperkingen opgelegd worden voor het landbouwkundig gebruik van het insecticide fipronil. Deze beperkingen worden opgelegd om alle mogelijke risico’s voor bijen uit te sluiten.