Vormen van thiosulfaat

Oplossing van stikstofmeststoffen (EG-meststof) op basis van ammoniumthiosulfaat

Ammoniumthiosulfaat of ATS ((NH4)2 S2O3) wordt sinds een aantal jaar opgelost om een zwavelhoudende oplossing van stikstofmeststoffen te vervaardigen.

Een meststof mag enkel in de handel worden gebracht als het:

Een oplossing van stikstofmeststoffen op basis van ATS is een "EG-meststof" overeenkomstig bijlage I.C.1.1. Deze oplossing mag ook andere bronnen van stikstof bevatten, maar het eindproduct moet voldoen aan de volgende vereisten:

 • Beschrijving: langs chemische weg en door oplossing in water verkregen product, stabiel bij atmosferische druk; er mag geen organische nutriënt van plantaardige of dierlijke oorsprong worden toegevoegd.
 • Criterium: minimum 15% stikstof (N) totaal
 • Etiketteringsregels:
  • Vermelding van het type meststof: "oplossing van stikstofmeststoffen"
  • Aanduiding 'EG-Meststof'
  • Vermelding van het gehalte stikstof totaal (N)  
  • Vermelding van ammoniumstikstof (N), nitraatstikstof (N) en/of ureumstikstof (N) wanneer deze minstens 1% bedragen
  • Facultatief: vermelding van het zwavelgehalte in de vorm van zwaveltrioxide (SO3) op voorwaarde dat dat gehalte hoger ligt dan 5% SO3. De vermelding in de vorm van thiosulfaat S2O3 is niet toegestaan.

Andere vormen van thiosulfaat

Thiosulfaat bestaat ook in andere vormen:

 • een oplossing van kalium- of calciumthiosulfaat
 • thiosulfaat in vaste vorm (geassocieerd met een voedingselement)
 • oplossing van stikstofmeststoffen met minder dan 15% stikstof
 • ...

Deze vormen van thiosulfaat zijn niet opgenomen in de bovengenoemde positieve lijsten. Om deze producten in de handel te brengen moet men een ontheffing aanvragen overeenkomstig artikel 5 van het bovengenoemde koninklijk besluit.

Volgens verordening 2003/2003 mogen de verschillende vormen van thiosulfaat gebruikt worden als grondstof voor NPK-, NP-, NK- of PK-meststoffen. Een samengestelde meststof mag in de handel worden gebracht met de aanduiding "EG-meststof" op voorwaarde dat deze voldoet aan alle vereisten uit bijlage I van Verordening 2003/2003.

EG-meststoffen zijn automatisch opgenomen in de bijlage van het koninklijk besluit met als doel ze te gebruiken als grondstof voor de productie van meststoffen die onder het koninklijk besluit vallen. In dit geval moet de finale meststof voldoen aan de vereisten van bijlage I van het koninklijk besluit. Voor elk van deze bovenstaande meststoffen mag het zwavelgehalte worden vermeld, maar alleen in de vorm van zwaveltrioxide (SO3) en op voorwaarde dat dat gehalte hoger ligt dan 5% SO3.