Het huidige programma

Laatste update: 03/04/2024

Het programma 2023-2027 van het federale reductieplan voor gewasbeschermingsmiddelen (FRPG) maakt, samen met drie gewestelijke programma's, deel uit van het nationaal actieplan voor de reductie van pesticiden (NAPAN).

Dit federale programma beschrijft de acties die de federale overheid in België onderneemt in de periode 2023-2027 met de bedoeling de risico’s van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en hun impact op het leefmilieu en de volksgezondheid te verminderen. Het omvat zowel federale acties (aangeduid met de afkorting ‘Fed.’), die door de federale overheid worden uitgevoerd, als nationale acties (aangeduid met de afkorting ‘Bel.’), die de federale en gewestelijke overheden gezamenlijk uitvoeren.

Het programma kwam tot stand na een openbare raadpleging over het ontwerpprogramma in 2022. Het verslag van de openbare raadpleging geeft een overzicht van de commentaren en bezorgdheden die geuit werden door burgers en betrokken organisaties. De dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Bemestingsproducten heeft de ontvangen reacties geëvalueerd en waar mogelijk beantwoord in dit verslag. Op basis van deze analyse werd het ontwerpprogramma verder verbeterd, in overleg met de bevoegde overheidsdiensten (via de NAPAN Taskforce), de stakeholders (via de NAPAN Raad) en de bevoegde federale kabinetten (via het Strategisch Comité van het FRPG, waarin de kabinetten Volksgezondheid, Landbouw, Leefmilieu, Economie en Werk zijn vertegenwoordigd). Het afgewerkte programma 2023-2027 werd op 21 december 2023 formeel goedgekeurd in de vorm van een koninklijk besluit.