Gewasbeschermingsmiddelen voor niet-professioneel gebruik

29/01/2015

Voor niet-professionele gebruikers worden enkel gewasbeschermingsmiddelen toegelaten waarvoor het gebruik van handschoenen voldoende bescherming biedt.

De producten ingedeeld met Xi (irriterend), R41 (Gevaar voor ernstig oogletsel) (volgens de Dangerous Preparation Directive 1999/45/EEG, DPD Richtlijn) worden enkel toegelaten voor niet-professioneel gebruik indien de verpakking zodanig ontworpen is dat spatten vermeden worden. Voor deze producten wordt  bijgevolg  geen oog- en gezichtsbescherming (S39) opgelegd, maar wel  de zinnen S25 (Aanraking met de ogen vermijden) + S26 (Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen).

Echter, in de Classification, Labelling en Packaging Verordening (EG) N° 1272/2008 is het equivalent  van zin R41, nl. H318 (Veroorzaakt ernstig oogletsel) geassocieerd met het pictogram GHS05 (Corrosief). De CLP-Verordening vermeldt voor H318 de preventie P-zin: P280 “Oogbescherming /gelaatsbescherming dragen”.

Het Erkenningscomité voor bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik heeft het principe behouden dat enkel handschoenen toelaatbaar zijn voor niet-professionele gebruikers. Producten voor niet-professioneel gebruik ingedeeld met H318 worden enkel aanvaard indien de verpakking van die aard is dat het risico op spatten uitgesloten is. In dat geval wordt geen oogbescherming opgelegd, maar wel de zin P262 (Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden).

De toelatingshouder of -aanvrager dient naast een verklaring ook een test uit te voeren om te bewijzen dat er geen risico is op contact met de ogen voor de niet-professionele gebruiker.

Deel deze pagina