Charter voor de aanpak van overschrijdingen van maximaal toelaatbare concentraties van gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater in België

In België worden er in het oppervlaktewater (rivieren, beken, vijvers,…) werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen in te hoge concentraties. De gewesten controleren hun waterlopen en meten de acute en chronische concentraties van gewasbeschermingsmiddelen. De te hoge concentraties liggen boven de maximaal toelaatbare concentraties (= toetsingswaarden). Om het milieu te beschermen en om te voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water moeten deze concentraties worden verlaagd. De federale en gewestelijke overheden en de industrie van gewasbeschermingsmiddelen werken nu samen om dit probleem gericht aan te pakken.

Hoe?

De verschillende overheden en Phytofar, de Belgische vereniging van de gewasbeschermingsmiddelenindustrie, stelden een charter op om samen te werken en de overschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen in het Belgische oppervlaktewater te verminderen.

Jaarlijks worden een aantal stoffen geselecteerd: stoffen die de milieunorm in het oppervlaktewater het vaakst of het meest overschrijden. Het gaat in dit geval dus om stoffen die de gewestelijke overheden al  meten. De basis voor de selectie zijn de beschikbare en met de industrie gedeelde monitoringsgegevens. Voor 2019 gaat het om de stoffen diflufenican, chloortoluron, MCPA en metolachloor. Na een eventuele herziening van de toetsingswaarde en de overschrijdingen ervan, wordt beslist of de stoffen in de selectie moeten blijven.

De bedrijven die deze stoffen op de markt brengen, stellen een plan op: het Emissiereductieplan (ERP). Na een grondige analyse hoe de stoffen in het water terecht komen, worden maatregelen voorgesteld. Voorbeelden zijn het nemen van gebruiksmaatregelen, initiatieven om naleving en gedrag bij de gebruiker te verbeteren of het aanscherpen van de toelating van deze gewasbeschermingsmiddelen.

Evaluatie

Na invoering van het plan wordt de invloed van de maatregelen op de waterkwaliteit gevolgd via monitoring door de gewesten. De maatregelen worden jaarlijks geëvalueerd en wanneer nodig bijgestuurd om zo snel mogelijk de concentraties van de stoffen in het oppervlaktewater te verlagen.

Lees hier de volledige charter.

Deel deze pagina