Striktere voorwaarden voor de EU-goedkeuring van glyfosaat

11/08/2016

Op voorstel van de Europese Commissie wordt de EU-goedkeuring van de werkzame stof glyfosaat aan striktere voorwaarden onderworpen.

Glyfosaat is een onkruidbestrijder die sinds tientallen jaren op grote schaal wordt gebruikt. Vorig jaar werden twee wetenschappelijke evaluatieverslagen over glyfosaat gepubliceerd:

  • Een verslag van het International Agency for Research on Cancer (IARC); het IARC heeft voorgesteld dat glyfosaat moet worden ingedeeld in de klasse 2A als “waarschijnlijk kankerverwekkend voor de mens".
  • Een verslag van de European Food Safety Authority (EFSA); EFSA is van oordeel dat glyfosaat niet moet worden ingedeeld als kankerverwekkend.

EFSA heeft haar verslag opgesteld in opdracht van de Europese Commissie. De Commissie moet immers een beslissing nemen over de eventuele vernieuwing van de EU-goedkeuring van glyfosaat. Deze goedkeuring was geldig tot 30 juni 2016. Recent heeft de Commissie twee beslissingen genomen.

Eerst heeft de Commissie de toelating van glyfosaat verlengd voor een periode van maximaal 18 maanden; tijdens deze periode moet de European Chemicals Agency (ECHA) een definitief oordeel vellen over de al dan niet kankerverwekkende eigenschappen van glyfosaat.

Vervolgens heeft de Commissie de goedkeuringsvoorwaarden van glyfosaat aan striktere voorwaarden onderworpen:

  • Een verbod op de formuleringshulpstof POE-tallowamine in gewasbeschermingsmiddelen op basis van glyfosaat.
  • De Lidstaten worden aangemaand bij de toelating van gewasbeschermingsmiddelen die glyfosaat bevatten bijzondere aandacht te schenken aan de risico’s die voortvloeien uit het gebruik in gebieden die door het brede publiek of door kwetsbare groepen worden gebruikt, zoals parken, openbare tuinen, sport- en recreatieterreinen, schoolterreinen en speelplaatsen, en gebieden in de nabijheid van zorginstellingen.
  • De Lidstaten moeten verder ook bijzondere aandacht besteden aan voor-oogsttoepassingen van glyfosaat en erover waken dat deze toepassingen niet in strijd zijn met de goede landbouwkundige praktijken.

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu heeft de procedure tot intrekking van de toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen die glyfosaat en POE-tallowamine bevatten aangevat. Het Belgische Erkenningscomité voor de bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik wordt gevraagd een advies te verstrekken over de aspecten waaraan de lidstaten bijzondere aandacht moeten schenken.

Hier vindt u een meer uitgebreide analyse van de situatie.

Deel deze pagina