Waar moet ik met het afval van mijn gewasbeschermingsmiddelen naar toe?

Resten van gewasbeschermingsmiddelen en lege verpakkingen brengt u naar het containerpark. Het is bij wet verboden om deze producten in de gootsteen, het toilet, de riool of de vuilnisbak te gieten. Dit kan ernstige schade berokkenen aan uw gezondheid en aan het leefmilieu.

Voor meer informatie: zie de brochure ‘Pesticiden in je huis of tuin?’.

  • Niet gebruikte gewasbeschermingsmiddelen en hun verpakkingen worden in Vlaanderen als Klein Gevaarlijk Afval (KGA) beschouwd. Elke Vlaamse gemeente zamelt KGA selectief in. Hierdoor kan het op een aangepaste manier behandeld, vervoerd en verwerkt worden. U kan de website van uw gemeente raadplegen, om te achterhalen waar en hoe het KGA in uw gemeente wordt ingezameld.
  • Voor Wallonië wordt de amateurgebruiker ook aanbevolen om zijn verpakkingen en de niet-gebruikte of vervallen producten (PPNU) binnen te brengen bij het containerpark van zijn gemeente  (zie lijst met containerparken).