Dierlijke bijproducten - Verordening (EG) Nr 1069/2009 en 142/2011

Meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten die dierlijke bijproducten bevatten, moeten voldoen aan de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 en aan de bepalingen van Verordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie van 25 februari 2011 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 1069/2009.

De omzendbrief van het FAVV met betrekking tot meststoffen/bodemverbeterende middelen/teeltsubstraten die dierlijke bijproducten bevatten geeft meer uitleg rond de concrete toepassing van deze verordeningen. Klik hier om de omzendbrief te raadplegen.

Producten die uitsluitend of gedeeltelijk bestaan uit vleesbeendermeel dat afgeleid is van categorie 2-materiaal (VBM2) en/of verwerkte dierlijke eiwitten (VDE) dienen, overeenkomstig de hierboven genoemde verordeningen, gemengd te worden met een stof die voldoende is om het mengsel voor vervoederingsdoeleinden uit te sluiten. De verordeningen laten echter toe dat in sommige gevallen de stof niet wordt toegevoegd. Meer details hierover vindt u hieronder.