Biologische productie - Verordening (EG) Nr 889/2008

De Europese Verordening (EG) nr. 889/2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van de EG-verordening 834/2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft, geeft onder bijlage I een lijst van producten die mogen worden gebruikt in de biologische teelt. In deze Verordening wordt tevens bepaald dat de doses meststoffen moeten worden beperkt tot het strikt noodzakelijke (art 3).

Opgelet:
De producten uit bijlage I van Verordening (EG) nr. 889/2008 kunnen slechts op de Belgische markt verhandeld worden indien zij toegelaten zijn overeenkomstig het KB van 28 januari 2013 (opgenomen in bijlage I of via ontheffing) of verordening (EU) nr. 2019/1009.

Bepaalde producten dragen het Europese ecolabel omdat ze bepaalde voorwaarden naleven. Meer informatie vindt u hier.