Wederzijdse erkenning (meststoffen) - Verordening (EG) Nr. 764/2008

Verordening (EU) Nr. 2019/515 vervangt deze verordening.

Verordening (EG) Nr. 764/2008 van het Europees Parelement en de Raad van 9 juli 2008 tot vaststelling van procedures voor de toepassing van bepaalde nationale technische voorschriften op goederen die in een andere lidstaat rechtmatig in de handel zijn gebracht, en tot intrekking van Verordening nr. 3052/95/EG