Toxicovigilantie

Duizeligheid, braken, jeuk enz. zijn tekenen van intoxicatie die soms het gevolg zijn van een verkeerd gebruik van pesticiden. In België beantwoordt het Antigifcentrum (tel. 070 245 245) dag en nacht noodoproepen in verband met vergiftiging. In het kader van het federaal reductieplan voor pesticiden, heeft de federale overheid aan het Antigifcentrum gevraagd om in 2007, 2011 en 2014 een diepgaande studie uit te voeren met betrekking tot de telefoonoproepen die in verband gebracht kunnen worden met blootstelling aan pesticiden. Uit die studies blijkt dat de meeste oproepen betrekking hadden op ongevallen met bleekwater (biocide) en dat, wat gewasbeschermingsmiddelen betreft, geen enkele ernstige intoxicatie werd vastgesteld bij volwassenen of kinderen. Er werden evenwel ernstige intoxicaties vanwege gewasbeschermingsmiddelen vastgesteld bij huisdieren. Deze studies hebben als basis gediend om vanaf 2018 een permanent monitoringkader te definiëren.

Beschikbare documenten: