Fytolokaal

Elke professionele gebruiker van gewasbeschermingsmiddelen dient te beschikken over een fytolokaal waar hij zijn producten kan bewaren zonder onaanvaardbaar risico voor de gezondheid of het milieu. De kenmerken van het fytolokaal worden bepaald door de federale wetgeving en door de gewestelijke wetgevingen (Waalse wetgeving, Vlaamse en Brusselse wetgeving).

Vlaamse wetgeving

De voorwaarden van toepassing op fytolokaal e.d. zijn te zoeken in het VLAREM II (Hoofdstuk 5.5 Pesticiden). Zie ook rubriek 5 van de indelingslijst (BIJLAGE 1. Bij Titel I van Vlarem), meer bepaald rubriek 5.3. Opslagplaatsen, met uitzondering van die, vermeld in rubrieken 17 en 48, voor pesticiden vanaf 0,5 ton.

Waalse wetgeving

Vind hier informatie over de Waalse wetgeving.