Waterverontreiniging

In het programma 2013-2017 van het NAPAN, hebben alle bevoegde overheden in België een akkoord bereikt om de normen op elkaar af te stemmen met betrekking tot de verontreiniging van grond- en oppervlaktewateren door gewasbeschermingsmiddelen.

Over de bescherming van het water tegen gewasbeschermingsmiddelen bestaan er verschillende wetgevingen op Europees, nationaal en regionaal niveau. Elk van deze wetgevingen genereert een reeks verplichtingen op het vlak van monitoring, normen en rapporten. Door de complexiteit van de toepassing van deze verplichtingen is een harmonisering noodzakelijk. De ondernomen actie zal gericht zijn op het opmaken, voor 2017, van een inventaris van deze verplichtingen en op het identificeren van de aspecten die geharmoniseerd kunnen worden.

Ondertussen heeft het overleg tussen de federale en de gewestelijke overheden een concreet resultaat opgeleverd:

  • De invoering, in samenwerking met de houders van een toelating voor het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, van een emissiereductieplan van stoffen die een probleem opleveren voor het oppervlaktewater. De facto impliceert de implementatie van dat plan het akkoord voor een geharmoniseerde norm tussen de gewesten.