Openbaar onderzoek over het programma 2023-2027 van het Nationaal Actieplan voor de Reductie van Pesticiden (NAPAN)

Laatste update: 03/04/2024

Van 17 januari 2022 tot en met 20 maart 2022 heeft de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu samen met het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest een openbare raadpleging georganiseerd over het ontwerpprogramma van het NAPAN voor de periode 2023-2027.

De bevoegde overheidsdiensten hebben de commentaren en bezorgdheden, die geuit werden door burgers en betrokken organisaties, geanalyseerd. Op basis van deze analyse werden de federale en gewestelijke programma’s aangepast in overleg met de bevoegde overheidsdiensten, de stakeholders en de kabinetten van de bevoegde ministers.

Via de volgende links kan u de rapporten raadplegen, waarin de ontvangen opmerkingen worden geëvalueerd en de daaruit volgende aanpassingen aan het programma worden toegelicht:

  • Federaal rapport: analyse van de algemene opmerkingen en van de opmerkingen over federale (‘Fed.’) en gezamenlijke (‘Bel.’) acties
  • Waals rapport: analyse van de opmerkingen over de Waalse (‘Wal.’) acties
  • Vlaams rapport: analyse van de opmerkingen over de Vlaamse (‘Vla.’) acties (link wordt toegevoegd zodra mogelijk)
  • Rapport van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: analyse van de opmerkingen over de Brusselse (‘BHG’) acties