Chronische intoxicatie

Verschillende chronische aandoeningen zoals bepaalde kankers, de ziekte van Parkinson en bepaalde endocriene stoornissen worden vaak aangehaald als zijnde het resultaat van het gebruik van pesticiden. De van kracht zijnde wetgeving bepaalt dat producten van de markt moeten worden gehaald wanneer er voldoende bewijs bestaat van deze relaties. In wezen verhindert deze wetgeving daadwerkelijk het op de markt brengen van producten die dergelijke risico's inhouden.

Naarmate de wetenschap zich ontwikkelt, ontstaan er echter nieuwe risico's en het is belangrijk een monitoringsysteem op te zetten om deze zo snel mogelijk aan te pakken. Met het oog hierop hebben de federale autoriteiten in het kader van de programma's 2013-2017 en 2018-2022 actie ondernomen om een doeltreffend en samenhangend actieplan op te stellen op basis van een grondige analyse van de wetenschappelijke literatuur. Gezien het tempo van de publicaties die relevant zijn voor onze Belgische situatie, was het pas in 2020 mogelijk om de eerste conclusies te trekken en zes richtlijnen te bepalen voor een beleid inzake chronisch risicobeheer.

  1. De nadruk leggen op zowel wettelijk voorgeschreven lange termijn onderzoek gericht op richtlijnen als op gepubliceerd open literatuuronderzoek, met inbegrip van in-vitro-alternatieven.
  2. Zorgen voor een maximale opvolging van (hoofdzakelijk prospectieve) epidemiologische studies, in combinatie met technieken om de reële blootstellingsniveaus zo goed mogelijk te beoordelen, bv. door gebruik te maken van biomonitoringinstrumenten. 
  3. Dringende evaluatie uitvoeren van de potentiële blootstellingsrisico's op korte of lange termijn in de zones die het meest aan GBM worden blootgesteld.
  4. Dringend meer middelen uittrekken om betrouwbare en degelijke registers van langdurige/ernstige effecten te ontwikkelen.
  5. Correcte evaluatie maken van de blootstelling aan GBM via een online registratie van het feitelijk gebruik van GBM om het toezicht mogelijk te maken op de lange termijn risico's van het gebruik van GBM voor zowel de beroepsgroepen als de bevolking in het algemeen.
  6. Tenslotte, de blootstelling aan GBP's zoveel mogelijk beperken om exploitanten, werknemers, omstanders en omwonenden te beschermen.

De volledige versie van dit onderzoek is beschikbaar in het Engels, daarnaast zijn een synthese en een zeer korte samenvatting beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels.