Blootstelling van omwonenden

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op een veld mag geen schade toebrengen aan de gezondheid van de personen die zich aan de rand van dit veld bevinden. Het op de markt brengen van een product betekent dat er op dat niveau garanties zijn, voor zover de voorzorgsmaatregelen worden toegepast. In hun programma 2013-2017 evalueren de federale overheden de haalbaarheid van maatregelen die erop gericht zijn om de blootstelling van de omwonenden nog meer in te perken.

De aanneming door het EFSA van het richtsnoer voor de evaluatie van de blootstelling van de omwonenden, in 2015, heeft geleid tot de prioritaire evaluatie van de maatregel waarbij een minimale bufferzone wordt opgelegd langs de velden die grenzen aan woningen.

Projet Fed. 2.7 van programma 2018-2022 beoogt de aanleg te versnellen van een bijkomende bufferzone langs de velden die grenzen aan woningen.