Nationale besluitvorming

Na evaluatie worden de aanvragen voor gewasbeschermingsmiddelen voorgelegd aan het Erkenningscomité voor bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik. Het Erkenningscomité geeft een advies over de aanvragen en legt de eventuele maatregelen op die nodig zijn om de betrokken gewasbeschermingsmiddelen veilig te kunnen gebruiken. Wij verlenen de toelating en communiceren de beslissing aan de aanvragers en op onze website.

Een aantal principes worden aangehouden door het Erkenningscomité. Het aanvraagdossier wordt door experten getoetst aan de Europese gegevensvereisten en geëvalueerd volgens de Europese methodologieën, en als de aanvraag voldoet wordt een nationale toelating verleend. Indien de aanvraag voor één of meerdere aspecten niet voldoet, dan wordt zo ver mogelijk gegaan in de verfijning van de risico-evaluatie en de uitwerking van realistische risicobeperkende maatregelen om alsnog tot een aanvaardbaar risico te komen en een toelating te kunnen verlenen. Dit betekent dat de gebruiker specifieke voorzorgsmaatregelen moet nemen. Indien dat niet mogelijk blijkt, wordt er geen nationale toelating verleend.

In het Erkenningscomité zijn vertegenwoordigd: onze dienst, het DG Leefmilieu van onze FOD, de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg (FOD WASO), het Federaal Voedselagentschap, Sciensano en de Gewesten. Wettelijk gezien is de Minister van Volksgezondheid bevoegd, maar door de laatste regeringen werd dit gedelegeerd aan de Minister van Landbouw.

Gelet op de grote aantallen toelatingen die jaarlijks worden verleend of aangepast, wordt het afleveren van de toelatingen in praktijk verder gedelegeerd aan onze dienst. Tegen elke beslissing van het Erkenningscomité kan een beroepsprocedure gestart worden. Indien een toelating ook na beroep geweigerd blijft, dan  wordt de uiteindelijke beslissing wel nog bevestigd door de bevoegde minister.