Nieuwe werkzame stoffen voor de emissiereductieplannen voor gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater in België

07/04/2021

Om de concentraties van problematische gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater te verminderen, stelden de industrie en de overheden een charter op. Dit charter voorziet jaarlijks in uitwerking van emissiereductieplannen voor bijkomende problematische werkzame stoffen.

Jaarlijks worden een aantal stoffen geselecteerd: stoffen die de milieunorm in het oppervlaktewater het vaakst of het meest overschrijden. Het gaat in dit geval dus om stoffen die de gewestelijke overheden al meten. De basis voor de selectie zijn de beschikbare en met de industrie gedeelde monitoringsgegevens. Voor 2019 ging het om de stoffen diflufenican, chloortoluron, MCPA en metolachloor. Voor chloortoluron bleek het niet opportuun maar voor de andere stoffen werden emissiereductieplannen opgesteld. Dit jaar werden de stoffen flufenacet, metazachloor, terbuthylazin en dimethenamid-P geselecteerd. Na een eventuele herziening van de toetsingswaarde en de overschrijdingen ervan, wordt beslist voor welke stoffen een emissiereductieplan wordt opgesteld.

Deel deze pagina