Nieuw Koninklijk Besluit van 10 mei 2023 voor begassingen en ontgassingen

Op 1 juli 2023 is een nieuw koninklijk besluit (KB) houdende reglementering van de begassingen en ontgassingen in werking getreden. Het vorige KB dateerde van 14 januari 1992 en werd geactualiseerd door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL) en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO).  

Het nieuw KB bevat regelgeving voor begassingen en grondontsmettingen. Het nieuw KB treedt voor grondontsmettingen in werking vanaf 01/01/2024. Om de gebruikers en mensen in de omgeving te informeren en te beschermen, legt het KB regels en begeleidende maatregelen op bij het uitvoeren van begassingen en grondontsmettingen. Het KB voorziet onder andere in:

  • verplichte ervaring en opleiding voor gebruikers;
  • de invoering van een begassingsplan op basis van een risicoanalyse;
  • het informeren van de omgeving over de geplande of lopende begassing;
  • het controleren van de veiligheid van de begaste ruimtes na de begassing voor vrijgave;
  • regels omtrent het ontgassen van containers afkomstig uit het buitenland.

Lijst toegelaten begassingsmiddelen

Het nieuw KB bevat niet langer een lijst van werkzame stoffen voor begassingsmiddelen. De lijst van toegelaten begassingsmiddelen is online beschikbaar:

Vereisten voor de gebruikers

Iedere begassing dient te worden uitgevoerd door een begassingsleider én een begassingshelper. Voor begassingen met gewasbeschermingsmiddelen moeten beide beschikken over een fytolicentie Ps. Voor grondontsmettingen kan het voorbereiden van de begassing en het leggen/verwijderen van de eventueel voorgeschreven gasdichte folie gebeuren door een begassingshelper die houder is van een fytolicentie "Professioneel gebruik" of "Assistent Professioneel gebruik" onder toezicht van de begassingsleider.

De gebruikers van biocide begassingsmiddelen moeten blijk te geven van relevante ervaring of een opleiding volgen. Voor de biocide begassingsmiddelen zal op termijn ook een specifieke opleiding worden ingericht.

Informatiesessie en examens fytolicentie Ps

Een eerste informatiesessie over het nieuw KB vond plaats op 16 juni 2023. De presentaties zijn terug te vinden op de website van de FOD VVVL: Presentaties nieuwe KB begassingen en ontgassingen.

In het najaar wordt een informatiesessie voorzien over het nieuw KB voor de grondontsmetters. Meer informatie hierover zal onder andere via Fytoweb worden gepubliceerd.

Naar aanleiding van het nieuw KB worden er in 2023 bijkomende examens georganiseerd voor de fytolicentie Ps. De examens voor de Nederlandstaligen gaan door in Brussel op 12 en 21 september 2023. Inschrijven is mogelijk via de pagina ‘Fytolicentie Ps’.

Deel deze pagina