Intrekking van de vóór-oogst-toepassingen van glyfosaat en andere aspecten met betrekking tot de tussentijdse verlenging van de goedkeuring van glyfosaat

17/01/2017

De beslissing om alle vóór-oogst-toepassingen van producten op basis van glyfosaat in te trekken volgt op de publicatie van de Europese Commissie op 2 augustus 2016 waarbij elke Europese lidstaat werd uitgenodigd om bijzondere aandacht te besteden aan vóór-oogst-toepassingen. Aangezien het gebruik als droogmiddel geen goede landbouwpraktijk is, was het noodzakelijk om het bestaan van en/of de behoefte aan dit gebruik in de lidstaten controleren.

In België werd glyfosaat niet toegelaten om het tijdstip van de oogst te beïnvloeden of het dorsen te optimaliseren (gebruik als “droogmiddel”). Het Erkenningscomité heeft zich eind augustus over deze vraag gebogen en besloten dat wanneer deze gebruiken in het verleden werden toegestaan het gamma beschikbare herbiciden tegen onkruiden in teelten beduidend kleiner was dan op dit moment. De goede landbouwpraktijken zijn geëvolueerd en herbiciden toegelaten om onkruid in gezaaide gewassen te bestrijden zijn nu voldoende gevarieerd. Een glyfosaat behandeling is meer aangewezen na de oogst, tegen de hergroei van stoppels en tegen onkruid in ontwikkeling, wat geen behandeling op een teelt is, maar tussen twee teelten.

Een raadpleging van de toelatingshouders van de betrokken toelatingen werd georganiseerd door hen te vragen om hun argumenten te geven over de relevantie van deze toepassingen in België, tegen 15 november.

Het Erkenningscomité behandelde de ontvangen argumenten op 29/11/2016 en besloot om deze vóór-oogst-toepassingen in te trekken, gezien de geleverde argumenten het belang van het behoud van deze toepassingen niet aantoonden.

Bijgevolg wordt het gebruik in volgende teelten ingetrokken:

  • drooggeoogste stamslabonen (zonder peul)
  • voedererwten (drooggeoogst)
  • vicia-bonen (paarde-, duive-, tuin-,...) (drooggeoogst)
  • zomer-/wintertarwe
  • zomer-/wintergerst
  • zomer-/winterrogge
  • zomer-/winterhaver
  • triticale
  • spelt

Gebruikers worden gevraagd om deze wijziging onmiddellijk te respecteren, zelfs als de etiketten van de producten op de markt nog niet zijn aangepast.

Vanaf 01/07/2018 moeten alle verpakkingen van de betrokken producten op de markt voorzien zijn van een etiket waarin deze wijzigingen weergegeven worden.

Bij dezelfde verordening van de Europese Commissie, werden de lidstaten opgeroepen om speciale aandacht te besteden aan twee andere punten. Enerzijds, verontreiniging van het grondwater in sommige gebieden (met name niet-landbouw gebruik) en in de tweede plaats, de blootstelling van kwetsbare groepen.

Na her-herziening door het Erkenningscomité blijkt dat het risico van verontreiniging van het grondwater en de blootstelling van kwetsbare groepen aan glyfosaat geen probleem stellen zolang deze producten worden toegepast op basis van goede landbouwpraktijken zoals aangegeven op de toelatingsakte en de huidige etiketten (respecteren doses, stadia van toepassing, bufferzones en andere risicobeperkende maatregelen). Bijkomende maatregelen zijn dus niet vereist. Overigens hebben de Gewesten specifieke of algemene maatregelen genomen in het kader van het programma voor de reductie van pesticiden om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in openbare ruimten en plaatsen die worden bezocht door het publiek of door kwetsbare groepen te beperken of te verbieden.

Deel deze pagina