Nieuws - Gewasbescherming

19/01/2016

Vanaf 21 januari 2016 wijzigen de maximale residulimieten (MRLs) voor de werkzame stof fluroxypyr. De wijziging is het gevolg van de toepassing van Verordening 2015/1040 van 30 juni 2015.

15/01/2016

Het gebruik en de verkoop van gewasbeschermingsmiddelen op basis van haloxyfop-P werd geschorst met ingang van 15 januari. Deze beslissing werd genomen op advies van het Erkenningscomité voor bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik en is gestoeld op de recente publicatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2233, waarin de toelatingsvoorwaarden voor producten op basis van haloxyfop-P worden aangepast, naar aanleiding van de evaluatie van bevestigende gegevens op Europees niveau.

13/01/2016

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel CALYPSO GARDEN (10070G/B, 9,2 g/l thiacloprid) wordt ingetrokken. Op basis van het voorstel tot geharmoniseerde indeling van de werkzame stof thiacloprid door het ‘Risk Assessment Committee’, dient CALYPSO GARDEN voortaan ingedeeld te worden als giftig voor de voortplanting, categorie 1B. Deze indeling is echter niet toegelaten voor producten voor niet-professioneel gebruik.

06/01/2016

Het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel SYSTHANE 20 EW (9064P/B; 200 g/l myclobutanil) is vanaf heden niet langer toegestaan in tomaten, appelbomen en perenbomen.

15/12/2015

De nieuwe versie van de gids voor de aanvrager van een toelating voor een gewasbeschermingsmiddel in België is nu beschikbaar.

26/11/2015

Het Erkenningscomité voor de bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik heeft de Belgische monitoringgegevens in oppervlakte- en grondwater voor de werkzame stof terbuthylazin onderzocht. Deze werkzame stof wordt regelmatig teruggevonden in oppervlaktewater.

18/09/2015

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu heeft eerder een aantal verduidelijkingen gegeven over de beperkingen van het gebruik van enkele insecticiden die gevaarlijk zijn voor bijen, de zogenaamde neonicotinoïden. Die beperkingen werden uitgevaardigd in 2013.

04/09/2015

Voortaan zullen driftreducerende maatregelen worden oplgelegd om niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen/insecten en niet doelwitplanten die zich buiten het behandelde veld bevinden te beschermen tegen de effecten van gewasbeschermingsmiddelen.

16/08/2015

In het voorjaar 2015 is er heel wat commotie geweest naar aanleiding van een bericht van het International Agency for Research on Cancer (IARC), waarin men de onkruidbestrijder glyfosaat als waarschijnlijk kankerverwekkend bestempelt.

18/05/2015

We werken sinds geruime tijd aan de ontwikkeling van een online applicatiesysteem voor het indienen en beheren van de aanvragen voor gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Voor meststoffen zal dit systeem wellicht vanaf het najaar gebruikt kunnen worden, voor gewasbeschermingsmiddelen wordt lancering verwacht begin 2016.