Nieuws - Gewasbescherming

06/01/2016

Het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel SYSTHANE 20 EW (9064P/B; 200 g/l myclobutanil) is vanaf heden niet langer toegestaan in tomaten, appelbomen en perenbomen.

15/12/2015

De nieuwe versie van de gids voor de aanvrager van een toelating voor een gewasbeschermingsmiddel in België is nu beschikbaar.

26/11/2015

Het Erkenningscomité voor de bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik heeft de Belgische monitoringgegevens in oppervlakte- en grondwater voor de werkzame stof terbuthylazin onderzocht. Deze werkzame stof wordt regelmatig teruggevonden in oppervlaktewater.

18/09/2015

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu heeft eerder een aantal verduidelijkingen gegeven over de beperkingen van het gebruik van enkele insecticiden die gevaarlijk zijn voor bijen, de zogenaamde neonicotinoïden. Die beperkingen werden uitgevaardigd in 2013.

04/09/2015

Voortaan zullen driftreducerende maatregelen worden oplgelegd om niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen/insecten en niet doelwitplanten die zich buiten het behandelde veld bevinden te beschermen tegen de effecten van gewasbeschermingsmiddelen.

16/08/2015

In het voorjaar 2015 is er heel wat commotie geweest naar aanleiding van een bericht van het International Agency for Research on Cancer (IARC), waarin men de onkruidbestrijder glyfosaat als waarschijnlijk kankerverwekkend bestempelt.

18/05/2015

We werken sinds geruime tijd aan de ontwikkeling van een online applicatiesysteem voor het indienen en beheren van de aanvragen voor gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Voor meststoffen zal dit systeem wellicht vanaf het najaar gebruikt kunnen worden, voor gewasbeschermingsmiddelen wordt lancering verwacht begin 2016.

28/04/2015

De dossiers voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen moeten opgesteld worden in overeenstemming met geldende nationale en Europese richtsnoeren. Deze richtsnoeren weerspiegelen de wetenschappelijke vooruitgang in de risico-evaluatie van gewasbeschermingsmiddelen voor mens, dier en milieu, maar zijn ook van administratieve aard om de geldende wetgeving te interpreten.

14/04/2015

De 6e Aanpassing aan de Technische Vooruitgang (ATP) van de CLP verordening voorziet in de toepassing van nieuwe of aangepaste bepalingen met betrekking tot de indeling en de etikettering van een aantal stoffen. De toepassingsdatum voor deze geharmoniseerde indelingen en etiketteringen werd uitgesteld tot 1 januari 2016 (Verordening (EU) nr. 2015/491 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 605/2014).

18/03/2015

Vanaf 1 augustus 2015 zal de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een aantal gewasbeschermingsmiddelen geleidelijk aan vervangen door middelen die minder belastend voor het milieu en de gezondheid of door niet-chemische preventie- of bestrijdingsmethoden.