Migratie

Update 28/10/2021

Sinds kort gebruiken we een nieuwe IT-tool om de toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen op te stellen.

In een eerste stap worden alle gegevens uit onze huidige database gemigreerd naar de nieuwe tool. De komende maanden ontvangen de toelatingshouders een ontwerpversie van elke toelatingsakte, tenzij het om een afgeleide toelating of een vergunning voor parallelinvoer gaat. Vervolgens wordt er een nieuwe akte afgeleverd.

Onder meer de lay-out van de akte wordt gedeeltelijk aangepast, bepaalde rubrieken worden toegevoegd en in sommige gevallen wordt de informatie herformuleerd. Een overzicht hieronder toont de meest voorkomende aanpassingen. Dit kan toelatingshouders helpen om de vergelijking te maken tussen de huidige en de nieuwe akte. Eveneens wordt er een antwoord gegeven op de meest gestelde vragen.

In een tweede stap, die voorzien is in het voorjaar van 2022, zal de toelatingshouder alle aanvragen kunnen indienen via de nieuwe tool en is er een vernieuwde zoekfunctie beschikbaar. Meer informatie hierover volgt later.

Algemeen

 • Het voormalige dossiernummer wordt vervangen door een automatisch gegenereerd dossiernummer dat voor elke nieuwe aanvraag voor een product verschillend zal zijn.
 • Bij de ondertekening van de definitieve akte zal de startdatum van de geldigheid van de toelating overeenkomstig worden aangepast.
 • Er is een tijdslimiet voor de beoordeling van de ontwerpversie van elke toelatingsakte. Toelatingshouders kunnen ons altijd laten weten als er meer tijd nodig is. Toelatingen worden aangepast in de volgorde die voor ons het meest efficiënt is.
 • Vanaf 1 januari 2025 dient in de volledige distributieketen het etiket van uw product overeen te komen met deze gemigreerde akte. Eventuele andere aanpassingen van de toelatingsakte, bv. ten gevolge van Europese wetgeving of van een aanvraag door de toelatingshouder, moeten nog steeds worden doorgevoerd binnen de standaardtermijn van 18 maanden na het einde van het jaar waarin de aanpassingen werden doorgevoerd aan de toelating.

Bedrijfsgegevens toelatingshouder

 • Als de toelatingshouder gekend is in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), dan worden de gegevens overgenomen uit de KBO. Zowel de adresgegevens als de rechtsvorm worden op de akte onder de naam van de toelatingshouder weergegeven. Eventuele aanpassingen dienen via de KBO te gebeuren. Nu wordt de rechtsvorm van de firma voluit vermeld onder de bedrijfsnaam in de taal van de akte. De afkortingen zullen in een latere versie van de akten worden opgenomen.
 • Bij bepaalde toelatingshouders bevatten de adresgegevens in de KBO ‘extra adresinfo’. Momenteel wordt deze ‘extra adresinfo’ nog niet vermeld op de akte. In de toekomst zal deze ook mogelijks op de akte worden vermeld.

Etikettering

 • De vermelding 'Avertissement' werd op de franstalige aktes vervangen door 'Attention'. 'Attention' wordt vermeld in het CLP reglement, maar deze werd niet correct overgenomen in onze vroegere database. In het Nederlands blijft dit 'Waarschuwing', in het Engels 'Warning'.
 • De zin P261 werd zo nodig aangepast. Er wordt nu rekening gehouden met alle manieren waarbij inhalatie van het product kan optreden. Zo kan er bij vloeibare formuleringen bij het openen van de verpakking en bij het mengen/laden blootstelling ontstaan via de damp, terwijl er tijdens de toepassing via bespuiting blootstelling kan ontstaan via spuitnevel.
 • Als er een hulpstof op het etiket moet worden vermeld, dan is ‘Te vermelden co-formulanten:’ aanwezig op de akte. Deze wordt niet meer weergegeven als er geen hulpstoffen moeten worden vermeld.
 • Er zijn twee versies van de zin P302 + P352: IF ON SKIN: Wash with plenty of water/…' (de Europese verordening laat toe om bepaalde P-zinnen aan te passen). De versie die van toepassing is wordt bepaald door de gevarenindeling van het product.
  Indien de etikettering H314/H315/H317 van toepassing is, dient in de zin P302 + P352 te worden gespecifieerd '[…] met veel water wassen gedurende ten minste 15 minuten'. Indien de zin H310/H311/H312 van toepassing is, luidt de versie: '[…] met veel water en zeep wassen gedurende ten minste 15 minuten'.
 • Een aantal waarschuwings- en SP-zinnen werden gestandaardiseerd, waardoor deze zinnen kunnen afwijken i.v.m. vroegere aktes. Hierbij werd er echter wel rekening mee gehouden dat de betekenis niet of zo min mogelijk wijzigt. Voorbeelden hiervan zijn de zin SPe8 en zinnen met beperkingen omtrent volg- en vervanggewassen.
 • Een standaard SPa1-zin werd toegevoegd bij de middelen die een werkzame stof bevatten waarvoor een resistentiecode (HRAC/IRAC/FRAC) beschikbaar is. Reeds aanwezige vermeldingen met betrekking tot resistentie werden eveneens vervangen door deze standaard SPa1-zin.
 • De P331 stond vroeger vaak gewoon alleen  maar die is in feite altijd in combi met P301 (want als alleenstaande zin heeft die geen betekenis) en bovendien wordt de P331 eigenlijk nooit (meer) gegeven zonder de P330 (vroeger wel). Dan kom je automatisch uit bij de combi P301+P330+P331+310.
 • De SPo vergistte voor sommige producten en werd toegevoegd want ze is standaard voor alle vloeibare producten of in oplossing zetten voor het spuiten, behalve voor opkomst gebruiken en druppelirrigatie.

GAP

 • De toepassingsstadia van de teelten (BBCH-codes)en de vijanden werden geharmoniseerd. Op het etiket mag een eenvoudigere versie van de BBCH-codes worden vermeld.
  Aangezien de stadia '0' niet altijd bestaan in praktijk werden deze vervangen door stadia '-1' (bv BBCH 51-59 ipv BBCH 50-59).
 • Om eenduidig aan te geven binnen welke toepassingsstadia van de teelt een product mag worden toegepast, werden de vermeldingen 'voor'/'tot'/'na'/'vanaf'/'<'/'>' geweerd en wordt voortaan uniform gebruik gemaakt van de symbolen '≥' en '≤'. Zo wordt eenduidig aangegeven dat de toepassing eveneens in het vermelde stadium mag gebeuren. Bv:
  • 'Tot BBCH 15' wordt op de nieuwe akte: '≤ BBCH 15'.
  • 'Vanaf BBCH 15' wordt op de nieuwe akte: '≥ BBCH 15'.
  • 'Voor de bloei (< BBCH 60)' wordt op de nieuwe akte ≤ BBCH 59.
  • 'Na de bloei (> BBCH 70)' wordt op de nieuwe akte '≥ BBCH 71'.
 • Indien er bij gewastype 'alle' staat vermeld, dan betekent dit dat er geen beperking wordt opgelegd voor de manier waarop het gewas wordt geteeld. Het betrokken gewasbeschermingsmiddel mag bijgevolg worden gebruikt in het vermelde gewas ongeacht de teeltmethode.
 • Op de nieuwe aktes wordt het aantal toepassingen altijd vermeld. Het is geen goede praktijk om het aantal toepassingen niet vast te leggen. Indien dit nog niet het geval was, wordt het aantal toepassingen overgenomen van gelijkaardige producten of van de aanvraag tot her-erkenning.
 • Indien het product enkel curatief mag worden toegepast, i.e. in aanwezigheid van de plaag of symptomen, wordt dit niet (meer) vermeld. Wanneer een product preventief toegepast moet worden of wanneer andere voorwaarden met betrekking tot het toepassingsstadium van de vijand gelden, wordt dit wel vermeld.
 • De gebruiken 'Gewone bernagie consumptie van bloemen (open lucht)' en 'Gewone bernagie consumptie van bloemen) (onder bescherming)' worden vervangen door teelt 'eetbare bloemen (consumptie bloemen)'.
 • Gezien de definitie van de teelt 'aardappelpootgoedteelt' aan het einde van de akte, mag bovenmaats pootgoed verkocht worden voor consumptie en moet derhalve dezelfde wachttijd als voor consumptieaardappelen gerespecteerd worden.
 • De zin 'Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.' werd toegevoegd aan sommige teelten. Deze zin wordt sinds enige jaren toegevoegd voor alle aromatische en medicinale kruiden, babyleaf, tuinkers, waterkers, zeeaster, tuinmelde en warmoes, omdat er niet steeds voor al deze teelten selectiviteitsstudies beschikbaar zijn. Bovendien zijn voor de uitbreidingen voor kleine teelten geen werkzaamheids- of selectiviteitsstudies voorgeschreven door Verordening 1107/2009.
 • Sierplanten, -bomen en -heester krijgen niet langer de vermelding 'niet geschikt voor consumptie'. Deze vermelding werd opgenomen in de beschrijving van de teelten op het einde van de akte.
 • Voor appelbomen en perenbomen wordt nu 'ha haag' gebruikt ipv. 'ha fruitboomhaag' voor meer uniformiteit. Verouderde verwijzingen naar ‘ha standaardboomgaard’ werden geschrapt.
 • De teelt 'boomkwekerij' werd vervangen door 'sierbomen en -heesters', maar zoals de definitie van de teelt aangeeft mogen middelen toegelaten in deze teelt ook gebruikt worden voor de opkweek van fruitbomen en -heesters voor zover deze nog niet op hun definitieve plaats staan en de vruchten niet geoogst worden.
 • De dosisuitdrukking kg/100 l of l/100 l wordt niet meer gebruikt (noch voor steenfruit, noch voor hoogstamboomgaarden).
 • Nevenwerking/secundaire werking of informatie betreffende werkzaamheid wordt beschouwd als vulgarisatie en staat niet meer op de akte. Het staat u echter vrij dit op het etiket te vermelden indien u dat wenst. Wat de informatie over mogelijke resistentie betreft, is het de verantwoordelijkheid van de toelatingshouder om resistentiebeheer op het etiket toe te lichten in gevallen waarin resistentiebeheer (in de breedste zin van het woord, bv. gevoeligheid voor echte meeldauw) vereist is. Daarom wordt sterk aanbevolen om naast het nummer van de werkingswijze ook advies over resistentiebeheer op het etiket van het product te vermelden, overeenkomstig de aanbevelingen van de comités voor resistentiebestrijding (RAC's). De formulering van dit advies inzake resistentiebeheer moet in overeenstemming zijn met eventuele opmerkingen die in het kader van de beoordeling van de doeltreffendheid zijn gemaakt.

Derdenuitbreidingen

 • Voor gewassen die zijn opgenomen in de bijlage "Uitbreiding van de toelating voor kleine toepassingen", ligt de verantwoordelijkheid voor het gebruik bij de gebruiker. Voor alle andere gewassen ligt de verantwoordelijkheid voor het gebruik bij de toelatingshouder. Bovendien zal, indien voor eenzelfde gewas bepaalde vijanden niet door de toelatingshouder worden gesteund, het gewas dubbel worden vermeld. Zo zal het gewas met de niet-ondersteunde vijanden worden aangetroffen in de rubriek toepassingen onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker, maar ook in de categorie "Toepassingen" met de door de toelatingshouder ondersteunde plagen.

Etiket/Bijsluiter op de verpakking

 • De toelatingsakte is een model dat toelaat een etiket op te stellen dat inhoudelijk gelijkwaardig moet zijn maar kan afwijken qua bewoordingen, volgorde, lay-out, zinsconstructie, ...
 • Enkel de wettelijk vastgelegde CLP-zinnen moeten letterlijk worden overgenomen.
 • Het is toegestaan gewone benamingen van de teelten te gebruiken, zolang deze begrijpelijk zijn voor de gebruiker en niet in tegenspraak zijn met de toelating. De Latijnse namen werden toegevoegd ter verduidelijking.
 • Een toelatingsakte bevat een omschrijving van de teelten. Deze moeten niet worden overgenomen op het etiket.
 • Als de risicobeperkende maatregelen 'Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater' zijn, moet er geen vermelding op het etiket worden geplaatst.
 • Een dossiernummer moet niet worden vermeld op het etiket.
 • Vanaf 1 januari 2025 moet de toepassingstechniek op het etiket worden vermeld.

Verpakkingen

 • Alle toegelaten verpakkingen vermeld in het dossier werden ingevoerd.
 • Voor een verpakking boven 3 liter spreken we over een jerrycan in plaats van een fles.