Wederzijdse erkenning

Voor producten die reeds in een andere lidstaat van de Europese Unie zijn toegelaten en die niet opgenomen zijn in bijlage I van Verordening (EG) nr. 2003/2003, geldt het principe van de wederzijdse erkenning overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2019/515 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 tot vaststelling van procedures voor de toepassing van bepaalde nationale technische voorschriften op goederen die in een andere lidstaat rechtmatig in de handel zijn gebracht, en tot intrekking van Beschikking nr. 3052/95/EG.

Producten die in bijlage I van het KB van 28 januari 2013 voorkomen, kunnen onmiddellijk op de Belgische markt verhandeld worden.

Voor producten die niet in bijlage I voorkomen, is er echter een voorafgaande machtiging vereist in de vorm van een ontheffing. Wie een dergelijk product op de Belgische markt wil verhandelen, moet hiervoor een aanvraag indienen zodat onze dienst een evaluatie kan maken van de risico’s voor de volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en het leefmilieu.

Meer informatie over de Belgische procedure voor wederzijdse erkenning vindt u hier.