Online aanvraag ontheffing/toelating voor bemestingsproducten

Om een ontheffing, toelating of certificaat te verkrijgen kan een online aanvraag ingediend worden, vergezeld van een dossier met de nodige informatie over het product. Meer informatie over de verschillende soorten aanvragen en de aan te leveren gegevens vindt u terug op de pagina’s 'Aanvraagprocedure tot ontheffing', 'Zuiveringsslib', ‘Wederzijdse erkenning’ en ‘Certificaten, gecertificeerde kopieën en vertalingen’.

Opgelet: om een volledige aanvraag te kunnen indienen dient u de webbrowser Firefox te gebruiken.

Er is een handleiding beschikbaar over de werking van de applicatie (zie pdf document onderaan). Hieronder vindt u een aantal opmerkingen en formulieren (onderaan te downloaden) die noodzakelijk zijn om te kunnen starten met de applicatie:

  • Om veiligheidsredenen moet elke gebruiker zich registreren voor het eerste gebruik van de applicatie. Het is mogelijk een nieuwe account te creëren via het toegangsscherm van de applicatie.
  • De eerste gebruiker van een onderneming moet vervolgens een toegangsaanvraag indienen per mail bij de dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Bemestingsproducten aan de hand van het formulier 'aanmaken van een lokale beheerder'. Deze persoon zal aangeduid worden als lokale beheerder binnen zijn bedrijf en kan vervolgens toegang geven tot de applicatie aan collega’s van zijn bedrijf. Het formulier 'wijziging van een lokale beheerder' moet eveneens per mail verstuurd worden indien dit geval zich voordoet.
  • Eenmaal de toegangsrechten verleend zijn kan elke gebruiker ontheffingen/toelatingen aanvragen en reeds afgeleverde ontheffingen/toelatingen beheren.
  • Een bedrijf kan een consultant aanduiden voor het indienen van de aanvragen voor zijn producten. De delegatie gebeurt ofwel via de applicatie ofwel door het versturen per mail van het formulier 'Delegatie naar een consultant' naar onze dienst.