Residuen

Residuen zijn restanten van gewasbeschermingsmiddelen die achterblijven in of op ons voedsel, zoals op groenten en fruit, maar ook in producten van dierlijke oorsprong.  Die residuen mogen geen gezondheidsrisico’s met zich meebrengen en daarom worden er maximale residulimieten (MRLs) vastgelegd. MRLs worden vastgelegd op basis van de goede landbouwpraktijk (GAP). Voedingsmiddelen die minder residuen bevatten dan de wettelijk bepaalde MRLs zijn veilig voor de consument.

Voor wat residuen betreft zijn de gegevensvereisten voor de gewasbeschermingsmiddelen identiek aan de gegevensvereisten voor de werkzame stoffen. Deze gegevensvereisten en de evaluatiemethode worden nader beschreven in deel 6 van Verordening (EU) Nr. 283/2013.

De gegevensvereisten inzake residuen in of op behandelde producten, levensmiddelen en dierenvoeders omvatten het volgende:

  1. Stabiliteit van residuen bij opslag
  2. Metabolisme, verdeling en uitdrukkingsvorm van residuen
  3. Proeven om de omvang van residuen te bepalen bij planten
  4. Onderzoek naar vervoedering
  5. Effecten van verwerking
  6. Residuen in volggewassen
  7. Voorgestelde residudefinities en maximumresidugehalten
  8. Voorgestelde veiligheidsintervallen
  9. Schatting van de potentiële en werkelijke blootstelling via de voeding of via andere bronnen
  10. Overig onderzoek