Fysico-chemie

Het gedeelte fysico-chemie van het dossier heeft enerzijds betrekking op de fysische en chemische eigenschappen van een gewasbeschermingsmiddel. Anderzijds worden de analytische methoden gecontroleerd die men gebruikt voor de bepaling van de werkzame stof en relevante onzuiverheden in de formulering en van residuen in behandelde gewassen/vruchten, voeding van dierlijke oorsprong, in de bodem, in de lucht, in water en in lichaamsvocht en -weefsels.

Een overzicht van documenten met de technische gegevensvereisten voor fysico-chemie vindt u hier.

De wetgeving hieromtrent is gebaseerd op Verordening (EU) nr. 284/2013 (vroeger Verordening (EG) nr. 545/2011).

Fysische en chemische eigenschappen

De fysische en chemische eigenschappen van een gewasbeschermingsmiddel moeten voldoen aan wettelijke normen zodat het middel veilig, effectief en eenvoudig kan gebruikt worden.

De wettelijke vereisten voor fysico-chemie betreffen algemene eigenschappen zoals

 • gehalte van w.s.
 • oxiderende en explosieve eigenschappen
 • vlampunt of ontvlambaarheid
 • dichtheid
 • oppervlaktespanning
 • viscositeit

Er zijn ook specifieke eigenschappen die de toepasbaarheid van het product verzekeren bv.:

 • deeltjesgrootte
 • stofgehalte
 • schuimvorming
 • emulgeerbaarheid
 • gietbaarheid
 • dispergeerbaarheid

Deze eigenschappen zijn afhankelijk van het formuleringstype, dat kan variëren van vaste (poeder, granulaat, tablet, …), vloeibare (oplossing, suspensie, emulsie, …) tot gasvormige producten. Verschillende formuleringstypes vindt u in bijlage in de FAO specificaties (zie link hieronder).

Een ander belangrijk aspect van een formulering is zijn stabiliteit, die getest wordt bij verschillende temperaturen en soms in verschillende verpakkingsmaterialen. Algemeen wordt verwacht dat een product tenminste gedurende 2 jaar stabiel is op kamertemperatuur. Informatie over de mogelijkheid tot extrapolatie van studies in verschillende verpakkingsmaterialen vindt u in het document 'Extrapolatie van verpakkingsmaterialen'.

Een overzichtstabel over de vereiste technische gegevens vindt u hier. De vereisten zijn gebaseerd op de bovenvermelde verordeningen en de FAO specificaties. De FAO handleiding vindt u hier.

Analytische methoden

Er worden analytische methoden gebruikt voor de analyse van de werkzame stof en de relevante onzuiverheden in de formulering. Ook de residuen in behandelde gewassen/vruchten, in voeding van dierlijke oorsprong, in de bodem, in de lucht, in water en in lichaamsvocht worden geanalyseerd. Het is belangrijk dat er zich geen onaanvaardbare niveaus van (eco)toxische onzuiverheden in het product bevinden en dat er een voldoende gevoelige methode beschikbaar is voor de detectie van residuen.

Deze methoden worden daarom gevalideerd: validatie staat immers in voor de kwaliteit van de gebruikte methode en voor de betrouwbaarheid van de resultaten. De validatie van de vereiste methoden wordt gecontroleerd in het dossiergedeelte analytische methoden en wordt beschreven in guidance documenten van DG SANTE: